10 พฤษภาคม 2021

ด่วนที่สุด ผู้ว่าฯจังหวัดเลย สั่งห้ามข้าราชการและบุคลากรออกนอกพื้นที่ป้องเชื้อโควิด19

23 Apr 2021 15:13 น.
อ่าน 1,099 ครั้ง

ด่วนที่สุด ผู้ว่าฯจังหวัดเลย สั่งห้ามข้าราชการและบุคลากรออกนอกพื้นที่ป้องเชื้อโควิด19

ด่วนที่สุด ผู้ว่าฯจังหวัดเลย ออกคำสั่งห้ามข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานนอกพื้นที่ป้องกันแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรง


นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ออกคำสั่งลงวันที่ 23 เม.ย.เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดเลย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเลย นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และนายอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยปัจจุบัน ปรากฏว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีการแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลว่า การแพร่ระบาดครั้งนี้ เป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ทั้งผู้ติดเชื้อบางรายไม่ได้แสดงอาการของโรค แต่กลับสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดอื่นได้ หากไม่มีการป้องกันโรคที่ดี

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) และข้อ 13 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25มีนาคม 2563 และมาตรา 57แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

1. ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย

2. กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดเลย ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณี

3. กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยตรง

4. กรณีได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ฯ เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ฯ แล้วให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานสอบสวนโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อรับการสอบสวนและประเมินความเสี่ยง

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความบกพร่อง

อย่างร้ายแรง สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

จังหวัดเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend