ขยายอายุแท็กซี่ 12ปี ประกาศแล้ว ระเบียบขนส่งฯ3ฉบับ

30 มี.ค. 2564 เวลา 8:32 น.316

     กรมการขนส่งทางบก ออกแล้วระเบียบ 3 ฉบับ  รองรับการขยายอายุแท็กซี่เป็น 12 ปี ทั้งการต่อทะเบียน การตรวจสภาพรถ และให้ใช้มิเตอร์ได้ 12 ปีด้วย

กรมการขนส่งทางบก ออกแล้วระเบียบ 3 ฉบับ  รองรับการขยายอายุแท็กซี่เป็น 12 ปี ทั้งการต่อทะเบียน การตรวจสภาพรถ และให้ใช้มิเตอร์ได้ 12 ปีด้วย

  

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 3 ฉบับ เพื่อรองรับการขยายอายุการใช้งานรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน(แท็กซี่มิเตอร์) จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ประกอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียน การตรวจสภาพ และการยกเว้นให้ใช้มาตรค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์เป็น 12 ปีตามอายุรถ ในราชกิจจานุเบกษา ประจำวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป  

 

สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนรถแท็กซี่ คือ การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถของรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อขยายอายุการใช้งาน ให้เจ้าของรถดำเนินการ ดังนี้ 
    
(1) กรณีรถยนต์รับจ้างที่มีอายุการใช้งานยังไม่ครบ 9 ปี นับแต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก
    (ก) ดำเนินการยื่นขอขยายอายุการใช้งาน
    (ข) นำรถเข้ารับการตรวจสภาพล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดอายุ 9 ปี ไม่เกิน ๑ เดือน
    (ค) ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ
    
(2) กรณีรถยนต์รับจ้างที่มีอายุการใช้งานครบ 9 ปี นับแต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรกและยังไม่ได้ส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียน หรือเปลี่ยนประเภทรถ
    (ก) ดำเนินการยื่นขอขยายอายุการใช้งาน
    (ข) นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
    (ค) ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ

(3) กรณีรถยนต์รับจ้างที่มีอายุการใช้งานครบ 9 ปี นับแต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก และได้ดำเนินการส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ
    (ก) ดำเนินการยื่นขอรับความเห็นชอบ
    (ข) นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
    (ค) ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ

(4) รถยนต์รับจ้างที่มีอายุการใช้งานครบ 9 ปี นับแต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียน และได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถแล้ว
    (ก) ด าเนินการยื่นขอรับความเห็นชอบ
    (ข) นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
    (ค) ดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถ
    (ง) ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ

สาระสำคัญว่าด้วยการตรวจสภาพนั้น ให้รถแท็กซี่ที่ได้รับการขยายอายุจาก 9 ปี เป็น 12 ปี นอกจากต้องผ่านการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขเดิมแล้ว ยังต้องผ่านการตรวจสภาพรถรายการเพิ่มเติม คือ เครื่องปรับอากาศ และที่เก็บสัมภาระ ตามข้อกำหนดในภาคผนวกท้ายระเบียบนี้

สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยมาตรค่าโดยสารของรถแท็กซี่ คือ ให้มาตรค่าโดยสารที่ติดตั้งในรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2551-31 ธันวาคม 2563 มีอายุการใช้งาน 12 ปีนับแต่วันใช้งานครั้งแรก 

ที่มา 

-ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ เป็น ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

-ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

-ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI- METER) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔