28 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสรรพากร "เว้นภาษี"หนุนอุตสาหกรรม4.0

28 Jan 2021 17:54 น.
อ่าน 406 ครั้ง

ประกาศสรรพากร "เว้นภาษี"หนุนอุตสาหกรรม4.0

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  4 ฉบับ ด้านชุดมาตรการด้านภาษี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งยกเว้นภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ไฮเทค จ้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ค่าใช้จ่ายส่งลูกจ้างไปศึกษาอบรม


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสรรพากร 4 ฉบับ เว้นภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งยกเว้นภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ไฮเทค จ้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ค่าใช้จ่ายส่งลูกจ้างไปศึกษาอบรม
 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  4 ฉบับ มาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสหกรรม 4.0 ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 มกราคม 2564 มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ลงนามในประกาศ เมื่อต้นเดือน พ.ย. 2563 ประกอบด้วย
    

ฉบับที่ 1 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์เครื่องมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพื่อระบบอัตโนมัติ สําหรับอุตสาหกรรม 4.0  ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษาที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
     

ฉบับที่ 2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริง
    

ฉบับที่ 3  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนตามสัญญาจ้างแรงงานให้แก่ลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ
    
 ฉบับที่ 4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือในการจัดฝึกกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563


ที่มา
1.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๒๖) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๙) พ.ศ. ๒๕๖๓

2.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๙๑) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ

3.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 392) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

4.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๙๓) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend