ข้อควรรู้ "คลายล็อกดาวน์" เฟส 4 นวดแผนไทย-สปา-สวนสนุก

12 มิ.ย. 2563 เวลา 10:37 น.6.1k

ผ่อนคลายล็อกดาวน์ เฟส 4 ​​​​​​​เปิดข้อกำหนด ศบค. ข้อควรรู้ กิจกรรมด้านออกกําลังกาย สปา นวดแผนไทย สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ต้องปฏิบัติ ทั้งการจํากัด ความหนาแน่นผู้ใช้บริการ

กรณีที่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบผ่อนคลายล็อกดาวน์ เฟส 4 หนึ่งในนั้นคือการ ผ่อนคลายล็อกดาวน์กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนการ

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการผ่อนคลายล็อกดาวน์กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนการ พบว่า มีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามในแต่ละกิจกการ กิจกรรม ที่น่าสนใจ ดังนี้

- การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดําเนินการ (เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดียว) (ห้องรวม หรือบ่อออนเซนรวมควบคุม จํานวนผู้ใช้บริการ โดยจํากัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน)

- การออกกําลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง จํากัดรวมกลุ่ม คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน รวมไม่เกิน 50 คน

- สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม สวนน้ำ คิดเกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

- สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ลานเล่นกีพา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกําหนดด้วย

- ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์

นอกจากข้อกำหนดในมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวแล้ว ทุกกิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสําหรับทุกกิจการ  กิจกรรมดังนี้

1.ความสะอาดบริเวณ ผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน หลัง กิจกรรม

2.กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

3.สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา (ผู้ให้บริการ)

4.สวมหน้ากากอนามัย ทั้ง ก่อนและหลังกิจกรรม(ผู้ใช้บริการ)

5.ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

6.ควบคุมการเข้า-ออก

7.ลงทะเบียนด้วย Platform "ไทยชนะ"

8.จํานวนผู้ดูแล ตามมาตรฐานที่กําหนด

9.จุดล้างมือ บริการเพียงพอ

แท็กที่เกี่ยวข้อง