"เดินทางข้ามจังหวัด"ผู้ว่ากาญจน์ฯสั่งปลดล็อกเฟส 3

01 มิ.ย. 2563 เวลา 11:18 น.3.0k

จังหวัดกาญจนบุรีสั่งปลดล็อกเฟส 3 ประชาชน"เดินทางข้ามจังหวัด" พร้อมใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้

 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อยับยังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 9ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินวิถีชีวิตใกล้เคียงตามปกติ


หนึ่งในข้อกำหนดที่มีการปลดล็อกในครั้งนี้คือ "เดินทางข้ามจังหวัด" หรือการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามที่รัฐบาลมีคำแนะนำให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคได้ 


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรผ่อนคลายการเดินข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดด้วย ซึ่งอาจไม่สะดวกและจำเป็นก่อภาระแก่ผู้เดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่จราจรคับคั่งหรือมีเหตุพิเศษ
 

ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะนำโรค พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้


ในกรณีมีปัญหาว่าสถานที่หรือกิจกรรมใดเข้าข่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้หรือไม่ให้หารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นประธาน


และหากมีการแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเรียก รับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากการใช้สถานที่ของเอกชนเพื่อการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเจตนาแกล้งให้ผู้อื่นมีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือข้อกำหนดซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนจากการไม่ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้ประสบเหตุดังกล่าวให้แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วราชอาณาจักร หรือแจ้งต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ทำเนียบรัฐบาล
 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


โดยการดำเนินการตามมาตรการนี้เป็นการดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น กรณีมีความจำเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี อาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือลดเงื่อนไขตามประกาศนี้ได้ ประกาศใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
"เดินทางข้ามจังหวัด"ผู้ว่ากาญจน์ฯสั่งปลดล็อกเฟส 3

"เดินทางข้ามจังหวัด"ผู้ว่ากาญจน์ฯสั่งปลดล็อกเฟส 3

"เดินทางข้ามจังหวัด"ผู้ว่ากาญจน์ฯสั่งปลดล็อกเฟส 3

"เดินทางข้ามจังหวัด"ผู้ว่ากาญจน์ฯสั่งปลดล็อกเฟส 3

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง www.ไทยชนะ.com “เดินทางข้ามจังหวัด” ร้านค้าปั๊มน้ำมัน รีบโหลดมาใช้

“เดินทางข้ามจังหวัด” ข่าวดี ภูเก็ต ปลดล็อกโรงแรม แล้ว

“เดินทางข้ามจังหวัด” ชลบุรี เปิดตลาดประมงท่าเรือพลี

“เดินทางข้ามจังหวัด” จ.น่าน ตั้งจุดสกัดเข้า-ออก พื้นที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง