6 แนวทาง เปิดภาคเรียน ที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ ป้องกันโควิด

25 พ.ค. 2563 เวลา 3:59 น.1.5k

สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก เพื่อให้เด็กนักเรียนห่างไกลโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย จัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษา

เมื่อเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 6 แนวทาง ประกอบด้วย

1. การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่ในโรงเรียน

3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน

5. เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก

6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงสาธารณสุข

 

6 แนวทาง เปิดภาคเรียน ที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ ป้องกันโควิด