ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งนายกฯ ตั้งคณะที่ปรึกษาศบค.ด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม

01 พ.ค. 2563 เวลา 11:08 น.2.5k

วันที่ 1 พ.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามคําสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 2 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อทําหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา  ประธาน

2) ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันทน์  รองประธาน

3) ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์  กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ

5) รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ  กรรมการ

 7) พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา  กรรมการ

 8) นายบัณฑิต นิจถาวร  กรรมการ

 9) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  กรรมการ

10) นายวีระ ธีระภัทรานนท์  กรรมการ

11) นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ

12) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ และเลขานุการ

13)รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งนายกฯ ตั้งคณะที่ปรึกษาศบค.ด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งนายกฯ ตั้งคณะที่ปรึกษาศบค.ด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง