ขั้นตอน-ข้อปฏิบัติก่อนเปิดกิจการหลังศบค.คลาย"ล็อกดาวน์"

30 เม.ย. 2563 เวลา 7:57 น.2.6k

คู่มือ-ข้อปฏิบัติ อย่างละเอียด สำหรับสถานประกอบการ 6 กลุ่มที่ได้รับการผ่อนคลาย “ล็อกดาวน์” จากศบค.ให้เปิดดำเนินการได้ในวันที่ 3 พ.ค. นี้

กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เห็นชอบให้ผ่อนคลาย"ล็อกดาวน์" 6 กลุ่มกิจการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางศบค.กำหนดให้มีมาตรกลางของแต่และกิจการ กิจกรรมกำหนดให้ผู้ให้สถานบริการ หรือผู้ประกอบการในแต่ละกิจการหรือกิจกรรมปฎิบัติตาม ดังนี้

เช็ก 6 กลุ่มได้รับการคลาย"ล็อกดาวน์" ได้ที่นี่

สถานประกอบการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยทำความตกลงยอมรับ ข้อปฏิบัติพื้นฐาน ซึ่งทุกสถานประกอบการต้องดำเนินการ หลังได้รับการคลาย"ล็อกดาวน์"และคู่มือสำหรับสถานประกอบการ (รายประเภท) รวมทั้งดำเนินการตามระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการสำหรับสถานประกอบการ

ขั้นตอน-ข้อปฏิบัติก่อนเปิดกิจการหลังศบค.คลาย"ล็อกดาวน์"

ข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ทุกสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการ

-มาตรการ ความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการ จัดให้มีพื้นที่การใช้บริการ (สำหรับคน) ห่างกันอย่างน้อย 1 ตร.ม. รวมถึงพื้นที่รอคิว

-มาตรการ ระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการนั้นๆ ลดระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการให้ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง

-มาตรการ ลักษณะกิจกรรมและการบริการ ได้แก่ การรวมหมู่ การใช้เสียง การใช้สิ่งของร่วมกัน ลดการใช้เสียงและ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมและบริการเช่น Applica tion สำหรับการจองคิวและการจ่ายเงินเพื่อ ลดการรวมหมู่ และ ลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

-มาตรการ การถ่ายเทอากาศ  Air Change มากกว่า 10 หรือเปิดให้มีอากาศถ่ายเท เป็นที่โล่ง

-มาตรการ อื่นๆ มีการตรวจวัดอุณหภูมิทั้ง ผู้ให้ และผู้รับการบริการ สวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ทำความสะอาดจุดที่คนใช้มือสัมผัส ใช้เจลล้างมือ

เตรียมสถานที่เพื่อให้บริการ

- จัดเตรียมพื้นที่สาหรับการบริการ ที่ผู้เข้ารับบริการรวมพนักงานต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร โดยให้คำนวณจากพื้นที่ให้บริการหารด้วยจำนวนเข้า ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตรม.

- สถานที่นั่งหรือโต๊ะ จะต้องมีการเว้นระหว่างกัน 1-2 เมตร

-ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่

-จัดทำระบบระบายอากาศ ให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างน้อย10 เท่าต่อชั่วโมง ( ACH มากกว่าหรือเท่า 10

- ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกันในบริเวณจุดชำระเงิน

-ทำาความสะอาดห้องน้า และจุดสัมผัส ทุกๆ 1 ชั่วโมง เช่น ประตู ลูกบิด

ขั้นตอน-ข้อปฏิบัติก่อนเปิดกิจการหลังศบค.คลาย"ล็อกดาวน์"

คัดกรองผู้ใช้บริการ

-วัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา ผ่าน

หมายเหตุ หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้นั่งพัก บริเวณที่จัดเตรียม และวัดใหม่ เมื่อวัดใหม่ ยังมีอุณหภูมิเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน ไม่อนุญาตให้เข้า และแนะนาให้ผู้ใช้บริการไปพบแพทย์

-ทำสัญลักษณ์ในการคัดกรอง เช่น สติ๊กเกอร์ติดหน้าอกหรือบริเวณที่เห็นชัดเจน

-อนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการเท่านั้น

-ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ เช่น ผ่าน QR code ผ่าน Application จดชื่อในสมุดที่มีเบอร์หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

-จำกัดจานวนคนเข้าร้านตามที่นั่งที่กำหนดไว้ และให้จัดทำคิว หรือให้รอในสถานที่ที่จัดไว้บริการที่ต้องมีระยะห่าง 1 เมตร

- จัดเจลบริการโดยผู้ที่เข้าใช้บริการจาเป็นต้องล้างมือทุกคน

ระหว่างใช้บริการในสถานที่

-การพูดคุยกับผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการให้ใช้น้ำเสียงปกติเท่านั้น และไม่เปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

- การสอบถามหรือขอรับบริการ และผู้ตอบหรือให้บริการต้องยืนระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร

-ขอร้องหรือแนะนำให้ผู้ใช้บริการยืนห่างกัน 1 เมตร และให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

-จำกัด หรือลดเวลาในการใช้บริการในสถานประกอบการ โดยพยายามไม่ให้เกิด 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการชำระเงิน

-ทางเลือกในการชำระเงิน

ชำระผ่าน Application

ชำระด้วยเงินสด โดยไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงิน หรือต้องพ้นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ลูกค้าทุกครั้ง

ชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับบัตรเครดิต

- พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลตลอดเวลา

- ผู้ให้บริการต้องมีการใส่ face shield ตลอดเวลาในการให้บริการ

ขั้นตอน-ข้อปฏิบัติก่อนเปิดกิจการหลังศบค.คลาย"ล็อกดาวน์"

หลังจากบริการเสร็จสิ้น

-พนักงานต้องทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้ามีการสัมผัส โดยใช้น้ายาทำความสะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อ

- ลงทะเบียนออกจากสถานประกอบการ เช่น ผ่าน QR code ผ่าน ApplicationApplicationหรือ ลงเวลาออกในสมุดจดชื่อเข้าใช้บริการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง