ผู้ว่าฯ สงขลา ออกคำสั่งแจกสิ่งของต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จัดระเบียบป้องโควิด

24 เม.ย. 2563 เวลา 23:05 น.492

เผยสนับสนุนแต่ต้องจัดระเบียบเว้นระยะห่าง 1 เมตร เพื่อป้องกันแพร่ระบาดโควิด

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสงขลา

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ได้แจ้งประสานจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบก่อนการแจกจ่ายสิ่งของเพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการตามมาตรการป้องกันและความควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ให้ถือเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อหรือสัมผัส

 

2. ทำความสะอาดสถานที่ก่อนและหลังกิจกรรม รวทั้งประชาชนและผู้รับบริจาคสิ่งของต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการล้างมือด้วยสบู่

 

3. ผู้แจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ ต้องควบคุมการแจกจ่าย โดยจัดระยะห่าง ไม่ให้เกิดความแออัด

 

ผู้ว่าฯ สงขลา ออกคำสั่งแจกสิ่งของต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จัดระเบียบป้องโควิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง