ปิดด่านสะเดา ชั่วคราวหลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด2ราย

23 เม.ย. 2563 เวลา 2:48 น.1.3k

ปิดด่านสะเดา เป็นเวลา 7 วันหลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด2ราย

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 22 เมษายน 2563  ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดสงขลา สําหรับคนไทยเดินทางกลับสู่ราชอาณาจักร จากจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น จุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน 

หนังสือฉบับดังกล่าวมีใจความโดยสรุปว่าเนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยพบเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 1 ราย และเจ้าหน้าที่สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา จํานวน 1 ราย

 

ปิดด่านสะเดา ชั่วคราวหลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด2ราย

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดาได้รับการวิฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแนวโน้มจะได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 4 ราย จังหวัดสงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะมีการแพร่ระบาดในบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบกับ ต้องปิดพื้นที่บางส่วน เพื่อดําเนินการทําความสะอาดฆ่าเชื้อ จึงขออนุญาตเปลี่ยนจุดผ่านแดนที่อนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามา จากจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง