ปลัดมหาดไทยกำชับผู้ว่าฯ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สแกนจุดเสี่ยงคุมเข้มสงกรานต์

11 เม.ย. 2563 เวลา 4:43 น.251

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ กำชับคุมเข้มสงกรานต์ สกัดโควิด-19 จัดชุดเคลื่อนที่เร็วสแกนจุดเสี่ยงรวมกลุ่มสังสรรค์ พบฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปีตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยปัจจุบันยังพบพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อาทิ การรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

1.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องขอความร่วมมือกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางพระพุทธศาสนา และประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์โดยเคร่งครัด 2.ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกช่องทาง เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

3.เพิ่มมาตรการลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยจัดสายตรวจร่วม หรือชุดลาดตระเวนในสถานที่ที่ประชาชนรวมกลุ่มสังสรรค์ อาทิ สวนสาธารณะ ชายหาด ห้องพักของโรงแรมหรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน และ 4.เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความมั่นคง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง