ชาวต่างชาติ-คนไทยมาจากจังหวัดเสี่ยง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน

02 เม.ย. 2563 เวลา 11:48 น.2.6k

จังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการเข้ม ประกาศให้ชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและจังหวัดเสี่ยง ที่เดินทางเข้าในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนต้องกักตัว 14 วัน 

 

ชาวต่างชาติ-คนไทยมาจากจังหวัดเสี่ยง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแนวโน้มกระจายเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีประกาศให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกช่องทาง ต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ซึ่งทางจังหวัดกำหนดไว้ 14 วัน เพื่อตรวจและทำการสอบสวนทางการแพทย์ว่า พ้นระยะติดต่อของโรคโควิด- 19 หรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย

 

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องกักตนเองในที่พำนัก หรือที่พักอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อ หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ ตรวจสอบการเฝ้าระวังการกักตนเอง และให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น.  จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 


  
ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2548 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ชาวต่างชาติ-คนไทยมาจากจังหวัดเสี่ยง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน

ชาวต่างชาติ-คนไทยมาจากจังหวัดเสี่ยง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง