“สงขลา”ออกมาตรการเข้ม“ร้านสะดวกซื้อ”

01 เม.ย. 2563 เวลา 9:09 น.1.5k

“สงขลา”ออกมาตรการเข้ม“ร้านสะดวกซื้อ”คุมจำนวนคนใช้บริการ

1 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 กำหนด มาตรการป้องกัน สกัดกั้นและยับยั้งการระบาดในจังหวัดสงขลา ไปแล้วนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการปฏิบัติตามมาตรการมากยิ่งขึ้น จึงออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) มาตรา34(4), (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในคราว ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และข้อ 11,12 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม2563 จึงให้ร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 11โดยเคร่งครัด ดังนี้

1.ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเปิด บริการ ระหว่างเปิดบริการ และหลังปิดบริการ โดยให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

-ให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ก่อนเปิดบริการ ระหว่างเปิด บริการ และหลังปิดบริการ โดยให้ทำความสะอาดในทุกๆ 3 ชั่วโมง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

 

2.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

 

3.ให้บุคคลตามข้อ (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการทุกคน ล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าใช้บริการ โดยให้ทางร้านสะดวกซื้อจัดหา เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรควางไว้หน้าประตูทางเข้า และทางออก (กรณีมีประตูทางออก) ให้เห็นเด่นชัด

 

4.ให้บุคคลตามข้อ (2) เว้นระยะยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือ แพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

-ให้จัดทำเครื่องหมายเว้นระยะการเข้าคิวซื้อสินค้า การชำระค่าบริการสินค้า หรือการเข้ารับบริการต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งเมตร

 

5.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการมิให้แออัด โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

-ให้ควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้มีความแออัด โดยให้ทางร้านติดป้ายประกาศ แสดงจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละคราว โดยคำนวณพื้นที่สำหรับทางเดิน (ไม่รวมที่ตั้งชั้นวางสินค้า) 2 ตารางเมตร ต่อ 1 คน เช่น มีพื้นที่สำหรับทางเดิน (ไม่รวมที่ตั้งชั้นวางสินค้า) 20 ตารางเมตร ให้มีผู้เข้าใช้บริการคราวละไม่ เกิน 10 คน เป็นต้น ผู้เข้าใช้บริการนอกเหนือจากนี้ ให้ยืนรอหน้าร้าน โดยเว้นระยะห่างแต่ละคนอย่างน้อย 1 เมตร

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มาตรา 51ต้องระวางโทษไม่เกินสองหมื่นบาท และ มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30เมษายน 2563

“สงขลา”ออกมาตรการเข้ม“ร้านสะดวกซื้อ”

“สงขลา”ออกมาตรการเข้ม“ร้านสะดวกซื้อ”

แท็กที่เกี่ยวข้อง