ด่วน นนทบุรี "ขอความร่วมมือ" งดออกจากบ้าน 5ทุ่มถึงตี 5 

31 มี.ค. 2563 เวลา 11:20 น.19.8k

ผู้ว่านนทบุรี ลงนามในประกาศ “ขอความร่วมมือ" ประชาชนงดออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น.

ช่วงเย็นวันที่ 31 มีนาคม 63 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายที่พบจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจํานวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรค ในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดําเนิน เช่นนี้ต่อไป อาจมีจํานวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจํานวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจําเป็นต้องเพิ่มมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง เวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจําเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 


ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 

ด่วน นนทบุรี "ขอความร่วมมือ" งดออกจากบ้าน 5ทุ่มถึงตี 5 

แท็กที่เกี่ยวข้อง