กรุงไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามพรบ.บริหารหนี้สาธารณะ

21 ม.ค. 2564 | 12:03 น.

สบน.แจง สถานะกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้พรบ.บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)เปิดเผยว่า การตอบข้อหารือถึงสถานภาพของ ธนาคาร กรุงไทย ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การบริหารหนี้สาธารณะว่า มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่นั้น เนื่องจากบทนิยามรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข)ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ กำหนดว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ก) (องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน  50%  

แพตริเซีย มงคลวนิช

 

ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ธนาคาร กรุงไทย เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF) ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะถือหุ้น 55.07% ของทุนทั้งหมด ธนาคาร กรุงไทย จึงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ

อย่างไรก็ดี การตอบข้อหารือดังกล่าว เป็นการให้ความเห็นต่อสถานภาพ ของธนาคารกรุงไทย ตามขอบเขตและบทนิยามของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะเท่านั้น ส่วนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยฯ ตามกฎหมายฉบับอื่นจะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งมีการกำหนดขอบเขตและบทนิยามของรัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ที่ต่างกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"กรุงไทย"แนะนักลงทุนจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านออนไลน์ ลดเสี่ยงโควิด

ย้ำชัดๆ "กรุงไทย" เป็นรัฐวิสาหกิจ

ประเดิมปี 64 “คลัง”กู้เงินแบงก์กรุงไทย-กรุงเทพ 3 หมื่นล้านสู้โควิด

สบน.ยันเงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบ 7.8 แสนล้านเป็นไปตามกรอบกฎหมาย

อาคม ไฟเขียว "สบน." กู้เงินต่างประเทศ