svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ขั้นตอนง่าย ๆ ยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

01 มิถุนายน 2564

กรมควบคุมโรค แจง “ขั้นตอน-เอกสาร” ที่ต้องใช้ในการยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยวันนี้ (1 มิ.ย.) หลังจากประเทศไทยได้เริ่ม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.เป็นต้นมา ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะได้รับ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ ก็สามารถขอรับ “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้เช่นกัน

โดยผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและประสงค์ขอรับ “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เล่มเหลืองโควิด ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วนก่อน เพื่อให้ได้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนฯ ของประเทศไทย

ส่วน “เอกสารหลักฐาน” ที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด) มีดังนี้

          1) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (ตัวจริงและสำเนา)

          2) บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)

          3) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (ตัวจริงและสำเนา)

          4) ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม

สำหรับกรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

ไปยื่นขอได้ที่ไหน

ขณะนี้สามารถขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

1.สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2951 1170 ถึง 79 ต่อ 3430

2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล [email protected]

4.กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรือ อีเมล [email protected] โดยติดต่อไปยังหน่วยงานข้างต้น เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้า 

กรณีสอบถามเพิ่มเติม สามารถใช้บริการสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ขั้นตอนง่าย ๆ ยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง