"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แถลงนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 28 พ.ค. 64

26 พ.ค. 2564 | 17:26 น.

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” 28 พ.ค.นี้

ความคืบหน้ากรีณี เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 ทีผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 

ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)” โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 7

สาระสำคัญของประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ มีดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 26 มี.ค. ต่อมาได้ขยายไปถึง 31 พ.ค.นั้นให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ และให้มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อาจมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้หน่วยงานของรัฐอื่นใด หน่วยงานภาคเอกชน บุคคล นิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ได้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนได้

การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นการเฉพาะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รายงานการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ให้ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหามาเพื่อการให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ถือเป็นทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง

27 พฤษภาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เช้านี้ 27 พ.ค. 2564 ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย inside thailand กรณี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพิ่มอำนาจนำเข้าวัคซีนโควิด ระบุว่า  ไม่ได้ทราบล่วงหน้ามาก่อน ดังนั้น จำเป็นต้องถาม รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ว่า หน้าที่ของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" จะซ้ำซ้อน กับหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ เพราะการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น ต้องผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

"ผมไม่ทราบมาก่อน เพิ่งเห็นผ่านไลน์ เมื่อคืนเหมือนกัน จึงจำเป็นต้องถามรองนายกฯ วิษณุ ว่าจะซ้ำซ้อนงานกับ สธ.ไหม"

นายอนุทิน ยังกล่าวว่า ส่วนกำหนดการนัดแถลงข่าว เรื่อง นำเข้าวัคซีนชิโนฟาร์ม กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ 28 พ.ค.นั้น เป็นกำหนดการมานานแล้ว ไม่เกี่ยวกับ การประกาศในราชกิจจานุเบกษา