“ปลดล็อกกัญชา"...รัฐต้องให้ความรู้ - จัดหาตลาดรองรับ ผลักดันสู่พืชเศรษฐกิจ

20 มี.ค. 2564 | 01:52 น.

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 64.5% ระบุว่าทราบข่าว การปลดล็อก ให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายได้ครัวเรือนละ 6 ต้น ระบุ หากต้องการผลักดันสู่พืชเศรษฐกิจ รัฐต้องให้ความรู้ และต้องหาตลาดรองรับ หวั่นหากควบคุมการปลูกไม่ดี อาจส่งผลลบ เพราะการลักลอบเสพ


กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ปลดล็อกกัญชา...สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,171 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ 64.5% ระบุว่าทราบข่าวเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก ให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายได้บ้านละ 6 ต้น โดย 52.3% ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องการปลูก รองลงมา 30.4% ระบุว่าต้องมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนก่อนจึงขออนุญาตปลูกได้ และ 17.3% เข้าใจว่าสามารถปลูกได้เลยอย่างเสรีบ้านละ 6 ต้น ขณะที่ 35.5% ระบุว่ายังไม่ทราบข่าว

“ปลดล็อกกัญชา"...รัฐต้องให้ความรู้ - จัดหาตลาดรองรับ ผลักดันสู่พืชเศรษฐกิจ

ส่วนความเห็นต่อการอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น ว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ต่อการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและนําไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 53.3% ระบุว่าไม่เหมาะสมเพียงพอ ขณะที่ 46.7% ระบุว่าเหมาะสมเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ หากภาครัฐต้องการผลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องใด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 71.3% ระบุว่าควรให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการปลูกและหาตลาดรองรับ รองลงมา 47.5% ระบุว่าควรปรับเกณฑ์/เงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และ 44.7% ระบุว่า ควรสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจผลิตสินค้าแปรรูปจากกัญชา

สำหรับสิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุดจากการอนุญาตให้ทุกครัวเรือนมีสิทธิปลูกได้บ้านละ 6 ต้นคือ หากควบคุมไม่ดีอาจมีการลักลอบนําไปเสพ จําหน่ายเป็นสารเสพติด 44.7% รองลงมาคือ ผู้ที่ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการปลูกอาจทําผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว 17.2% และอาจทําให้มีคนหันมาเสพกัญชามากขึ้น 16.2%

เมื่อถามว่า ท่านคิดว่าจะกินอาหาร และเครื่องดื่ม เมนูกัญชา หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ 50.8% ระบุว่าจะกิน โดยให้เหตุผลว่า เป็นสมุนไพรมีสรรพคุณเป็นยา 52.5% รองลงมาคือ อยากลอง 21.1% และ เคยกินมาแล้วทําให้อาหารอร่อยขึ้น ร้อยละ 18.0  ขณะที่ 49.2% ระบุว่า จะไม่กิน โดยให้เหตุผลว่า ติดภาพว่าเป็นยาเสพติด 54.9% รองลงมาคือ ไม่ชอบลองของใหม่/ของแปลก ร้อยละ 30.1 และมีโรคประจําตัว 10.0% 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง