5 มีนาคม 2021

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งศาลฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน PACE

25 Jan 2021 19:56 น.
อ่าน 275 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งศาลฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน PACE

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เพซ คันทรี คลับ จํากัด


วันนี้(25 ม.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PACE  ลูกหนี้

 

คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ๒๘/๒๕๖๓ ศาลล้มละลายกลาง

 

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

 

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

ระหว่าง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผู้ร้องขอ กับ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน )ลูกหนี้

 

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ และตั้งบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้ทําแผน

 

ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๕๕๔๐๐๐๒๓๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๑๖ ห้องเลขที่ ๑๖๐๖ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งตั้งผู้ทําแผนเป็นต้นไป อํานาจหน้าที่ในการจัดการ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะ ได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๒๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

 

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการ ฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคําขอรับชําระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบ คําขอรับชําระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th หรือ QR Code หรือยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ พร้อมสําเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๕/๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๑ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือ สํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ภายในกําหนดเวลา ๑ เดือน นับแต่วัน โฆษณาคําสั่งนี้ ตามมาตรา ๙๐/๒๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๐

ทัศน์พร จินันทยา

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

  ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งศาลฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน PACE

 ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน บริษัท เพซ คันทรี คลับ จํากัด ลูกหนี้

 

คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ๓๑/๒๕๖๓ ศาลล้มละลายกลาง

 

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

 

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

 

ระหว่าง บริษัท เพซ คันทรี คลับ จํากัด ผู้ร้องขอ กับ บริษัทท เพซ คันทรี คลับ จํากัด ลูกหนี้

 

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ฟื้นฟู กิจการของบริษัท เพซ คันทรี คลับ จํากัด ลูกหนี้ และตั้งบริษัท เพซ คันทรี คลับ จํากัด ลูกหนี้ เป็นผู้ทําแผน

 

ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๗๐๕๕๖๕๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๑๖ ห้องเลขที่ ๑๖๐๖ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งตั้งผู้ทําแผนเป็นต้นไป อํานาจหน้าที่ในการจัดการ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะ ได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทําแผน ตามมาตรา ๙๐/๒๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

 

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคําขอรับชําระหนี้และแนบพยานหลักฐาน ประกอบคําขอรับชําระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th หรือ QR Code หรือยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ พร้อมสําเนาต่อเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ อาคาร ๒๕ ปี ชั้น ๑ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือ สํานักงาน บังคับคดีทั่วประเทศ ภายในกําหนดเวลา ๑ เดือน นับแต่วันโฆษณาคําสั่งนี้ ตามมาตรา ๙๐/๒๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณา ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มราชกิจจานุเบกษา ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

กิจจา ท้าวสกุล

 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

  ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งศาลฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน PACE

 

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend