สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินหด71.1%

29 มี.ค. 2563 เวลา 8:51 น.373

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19)

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค.63 เวลา 00.00 - 23.59 น.)

1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 303 เที่ยวบิน แบ่งเป็น

   1.1  เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 175 เที่ยวบิน

           -  ขาออกจำนวน 88 เที่ยวบิน

           -  ขาเข้าจำนวน 87 เที่ยวบิน

   1.2  เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 128 เที่ยวบิน

           -  ขาออกจำนวน 63 เที่ยวบิน

           -  ขาเข้าจำนวน 65 เที่ยวบิน

2.  สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 19,485 คน

   2.1  ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 14,123 คน แบ่งเป็น

-  ผู้โดยสารขาออกจำนวน  12,289 คน

-  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,834 คน

   2.2  ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 5,362 คน แบ่งเป็น

-  ผู้โดยสารขาออกจำนวน 1,069 คน

-  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 4,293 คน

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 71.1 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 89.3

สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินหด71.1%

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,834 คน ผู้โดยสารขาออกจำนวน 12,289 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI (มีไข้)

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 2 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 170 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 131 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 48 คน และตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

***********************************

แท็กที่เกี่ยวข้อง