ทีเส็บผนึก8สถาบันศึกษาพื้นที่EEC ปั้มบุคลากรไมซ์

02 ต.ค. 2562 | 04:30 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่

            ทีเส็บ จับมือ 8 สถาบันการศึกษาชั้นนำภาคตะวันออก จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เร่งสร้างบุคลากรไมซ์คุณภาพ รองรับการขยายตัวธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ EEC

ทีเส็บผนึก8สถาบันศึกษาพื้นที่EEC ปั้มบุคลากรไมซ์

          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า จากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทีเส็บให้ความสำคัญในการเร่งขยายการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจไมซ์ (MICE) กระจายครอบคลุมไปยังแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเฉลี่ยธุรกิจไมซ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปีกว่า 1 แสนล้านบาท

          “เพื่อเป้าหมายผลักดันให้ธุรกิจไมซ์ไทยขยายการเติบโตอย่างมีรากฐานมั่นคงและยั่งยืนด้วยมาตรฐานที่แข่งขันได้ในระดับโลก ทีเส็บจึงเร่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานธุรกิจไมซ์ไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั้นบัณฑิตไมซ์ สร้างคนไมซ์รุ่นใหม่ก้าวสู่ธุรกิจตลอดจนพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรไมซ์ไทยสู่มืออาชีพระดับสากล รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ รวมถึงเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นำหลักสูตรไมซ์บรรจุในการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้นถึง 121  แห่ง และเปิดสาขาวิชาไมซ์แล้วกว่า 22 สถาบันทั่วประเทศ โดยสามารถผลิตนักศึกษาไมซ์จากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศแล้วเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน

          จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประมาณการความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2562-2566 ระบุว่ามีความต้องการแรงงานในพื้นที่รวมทั้งสิ้นถึง 475,668 อัตรา โดยความต้องการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและไมซ์มีจำนวนถึง 16,920 อัตรา หรือคิดเป็น 4 % ของความต้องการแรงงานในพื้นที่ทั้งหมด

         ด้วยเหตุนี้ การลงนามความร่วมมือโครงการ “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” ระหว่างทีเส็บกับสถาบันการศึกษาทั้ง 8 แห่ง  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (มก. ศรีราชา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ. ปราจีนบุรี) วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา (วดธพ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (วอศ.) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (วทส.) นับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภูมิภาคที่ 5 นอกเหนือจากที่ทำมาแล้ว 4 แห่ง คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน

ทีเส็บผนึก8สถาบันศึกษาพื้นที่EEC ปั้มบุคลากรไมซ์

                  อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรไมซ์ในภาคตะวันออก คือ โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทีเส็บกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางคณะทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งการริเริ่มวางแผนงาน เตรียมความพร้อมวางรากฐานการสร้างบุคลากรไมซ์ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การกระจายองค์ความรู้และรายได้ รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างงาน สร้างมาตรฐาน และสร้างรายได้ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทีเส็บผนึก8สถาบันศึกษาพื้นที่EEC ปั้มบุคลากรไมซ์

             ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมจากการลงนามความร่วมมือใน “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” และ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” อาทิ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้กับอุตสาหกรรมไมซ์, โครงการยกระดับชุมชน พัฒนาสินค้า และเชื่อมผลผลิตสู่ตลาดไมซ์คุณภาพ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึกการดึงงาน (Bidding Workshop) โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดงานแสดงสินค้า  (Exhibition Management Program) และการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ยุคใหม่สู่สมรรถนะทางปัญญาล้ำหน้าในวงการจัดประชุมให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม SME และนิทรรศการ รวมถึงโครงการเพิ่มบุคลากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพไมซ์  (Certified) ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ และโครงการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพไมซ์ในภูมิภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางความเป็นมืออาชีพคนไมซ์ของประเทศไทย

ทีเส็บผนึก8สถาบันศึกษาพื้นที่EEC ปั้มบุคลากรไมซ์

              “ทีเส็บเชื่อมั่นว่าจากการผนึกกำลังร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการลงนามความร่วมมือใน “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster)” และ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ในวันนี้ คาดว่าจะสร้างบุคลากรไมซ์ที่มีคุณภาพให้กับภาคตะวันออกในปี 2563 ได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อปี  สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์และความต้องการบุคลากรของผู้ประกอบการไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พัฒนาเครือข่ายการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคอย่างชัดเจนและเกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ที่เอื้อประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้กับธุรกิจไมซ์ในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป