15 เมษายน 2021

รมว.พม.ประชุมคณะทำงานประชารัฐฯร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

11 Oct 2016 11:42 น.
อ่าน 88 ครั้ง

รมว.พม.ประชุมคณะทำงานประชารัฐฯร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมของไทย ครั้งที่ 1/2559 พร้อมบูรณาการความมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้(11 ต.ค. 2559 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมของไทย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และกลไกขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อสังคมของไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วม ประกอบด้วย หอการค้าไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  และเครือมิตรผล เป็นต้น

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีสวนร่วมจาก ทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับการพัฒนาประเทศด้านสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นองค์การและกลไกหลักด้านสังคมของรัฐบาลที่ดำเนินภารกิจเพื่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมของไทย ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกอิสระที่จะทำให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานประชารัฐ เพื่อสังคมของไทยครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือ และการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ องค์ความรู้ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งกลไกขับเคลื่อน ประชารัฐเพื่อสังคมของไทย ตามโครงการสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ดำเนินงานสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 100 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องของ สสส. 15 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่จดทะเบียนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนำร่อง กับกรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.) 85 แห่ง 2) โครงการเพชรน้ำหนึ่ง สำหรับการพัฒนาเด็ก 6,045 คน ในสถานสงเคราะห์ 30 แห่ง 3) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานประกอบการ 4) โครงการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับสตรีที่เป็นคุณแม่ ตามโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สตรีที่เป็นผู้เสียหายจากากรค้ามนุษย์ และสตรีในชุมชนและกลุ่มสตรีที่ผ่านการอบรมของศูนย์เรียนรู้สตรีและครอบครัว

5) โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี 6) การจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข พ.ศ. 2556 มาตร 33 และ 35 7) การจ้างงานผู้สูงอายุทั้งในสถานประกอบการและชุมชน 8) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design) 9) ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ บ้านกตัญญู และบ้านสุขสบายเพื่อยายตา 10) เคหะประชารัฐ ได้แก่ อาคารเช่าเคหะประชารัฐ และบ้านเคหะประชารัฐ 11) บ้านมั่นคง 12) บ้านพอเพียงชนบท สำหรับผู้สูงอายุที่ยากจน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย และ 13) บ้านคนไร้บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน (2 ปี)

"การประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมของไทยครั้งนี้ จะทำให้คณะทำงานฯ ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้บูรณาการทำงานร่วมกันด้วยความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งต่อไปจะเร่งดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรมต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend