ครม.ไฟเขียวงบกว่า 2,900 ล้าน เร่งโครงการน้ำช่วยเกษตรกร

09 มิ.ย. 2564 เวลา 9:15 น.254

​​​​​​​ครม.ไฟเขียว งบกว่า 2,900 ล้าน สนับสนุนโครงการของ "กรมทรัพยากรน้ำ-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" เร่งพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเกษตรกร เช็กเลย ที่ไหนบ้าง ละเอียดยิบ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงบประมาณ(สงป.)ได้นำเสนอเรื่องต่อ ครม.ให้พิจารณาความเหมาะสมวงเงินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 138 รายการ วงเงิน 1,967.1140 ล้านบาท และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรวม 287 รายการ วงเงินรวม 1,108.6752 ล้านบาท ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมวงเงินของโครงการฯแล้วเห็นควรอนุมัติโครงการดังนี้

 

1. โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ได้แก่ โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร เห็นควรอนุมัติ 138 รายการ วงเงิน 1,826.5307 ล้านบาท (ปรับลด 25 รายการ วงเงิน140.5833 ล้านบาท) โดยปรับลดเนื่องจาก (1) ปรับลดให้เป็นไปตามแบบประมาณการราคา (ปร.4 และปร.5) และ (2) ปรับลดตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สงป. (โดยอ้างอิงราคาปัจจุบัน (ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ อัตราราคาค่างานต่อหน่วยของ สงป. เดือนชันวาคม 2563 ราคาน้ำมัน ณวันที่ 27 พ.ค. 64) คำนวณค่า factor f ใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สงป.)

 

2.โครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 2 โครงการ เห็นควรอนุมัติ 287 รายการ วงเงิน 1,099.7169ล้านบาท (ปรับลด 8.9583 ล้านบาท) จำแนกเป็น (1) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เห็นควรอนุมัติ 97 รายการ วงเงิน 601.7511 ล้านบาท (ปรับลด 6.3121 ล้านบาท) และ(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เห็นควรอนุมัติ 190 รายการ วงเงิน 497.9658 ล้านบาท (ปรับลด 2.6462 ล้านบาท โดยปรับลดเนื่องจาก (1) ปรับลดตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สงป. โดยอ้างอิงราคาปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ เช่น ราคาวัสดุก่สร้างกระทรวงพาณิชย์ อัตราราคาค่างานต่อหน่วยของ สงป. เดือนธันวาคม 2563 ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 27 พ.ค. 64)ปรับ (ลด)

 

ไฟเขียวงบประมาณ พัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ 138 โครงการ 

กรมทรัพยากรน้ำ

 

กรมทรัพยากรน้ำ

 

กรมทรัพยากรน้ำ

 

 

พัฒนาแหล่งน้ำ

เพิ่มแหล่งน้ำ

เพิ่มแหล่งน้ำ

พัฒนาแหล่งน้ำ

 

เกษตรแปลงใหญ่

เกษตรแปลงใหญ่

เกษตรแปลงใหญ่

เกษตรแปลงใหญ่

เกษตรแปลงใหญ่

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง