ส.อ.ท.ผนึก สนพ. ทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

17 ก.พ. 2564 | 08:45 น.

ส.อ.ท.ผนึก สนพ. ทำฐานข้อมูลการใช้พลังงาวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมุ่งหวังจะให้เป็นการสร้างฐานข้อมูลการใช้พลังงานของสมาชิก ส.อ.ท. เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิก ส.อ.ท. ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ส.อ.ท. ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน สาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและการเผาเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง เป็นต้น ส.อ.ท. ได้มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ขึ้นมาเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิก ส.อ.ท. ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

โดยสอดคล้องกับนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูล (Database) การใช้พลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯเพื่อทราบถึงข้อมูลการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวว่า สนพ. มีภารกิจในการเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรการทางด้านพลังงาน เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างมั่นคง ยั่งยืน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ และได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้เป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินงานรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการพลังงาน ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย (Thailand’s Updated NDC)

ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 20 – 25 จากปริมาณการปล่อยในกรณีปกติภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวจะสอดคล้องกับมาตรการพัฒนาพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นสาขาเศรษฐกิจหลักที่มีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสูงเป็นอันดับหนึ่ง

นอกจากนี้ สนพ. ยังได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ หรือ National Energy Information Center (NEIC) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลด้านพลังงาน และพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศ (Big Data) ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานให้อยู่ภายใต้ระบบเดียวกันและเป็นหน่วยงานหลักในการนำข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์เพื่อยกระดับการสื่อสารกับหน่วยงาน สื่อสารมวลชน และ ภาคประชาชน

รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานของสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน รวมถึงภารกิจในการบริหารนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและมาตรการการลดการใช้พลังงาน และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการมีส่วนช่วยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป
              “ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวแรกที่สำคัญในการบูรณาการข้อมูลการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการนโยบายและมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และนำไปสู่การลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”