svasdssvasds

ปี65ได้ใช้ ! สะพานข้ามคลองดู “ละงู” เชื่อมเกาะ สู่แผ่นดินใหญ่

06 ส.ค. 2563 เวลา 2:56 น. 1.1k

“กรมทางหลวงชนบท “ ลุยสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนคาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2565

 

 

 

 

 

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เชื่อมโยงระหว่างเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

    

 ปี65ได้ใช้ ! สะพานข้ามคลองดู “ละงู” เชื่อมเกาะ สู่แผ่นดินใหญ่

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า จังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดสตูลจึงขอให้ ทช.พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปี65ได้ใช้ ! สะพานข้ามคลองดู “ละงู” เชื่อมเกาะ สู่แผ่นดินใหญ่

 

 

 

 

มีมติเห็นชอบ จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้โครงการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลนทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับบริเวณบ้านตันหยงละไน้ ถึง บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 291 ล้านบาท ซึ่งระหว่างการก่อสร้าง ทช.จะจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

 ปี65ได้ใช้ ! สะพานข้ามคลองดู “ละงู” เชื่อมเกาะ สู่แผ่นดินใหญ่  ปี65ได้ใช้ ! สะพานข้ามคลองดู “ละงู” เชื่อมเกาะ สู่แผ่นดินใหญ่

   

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะจะสามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับบนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรืออพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต ตลอดจนเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย