15 มิถุนายน 2021

“อรรถพล” ดีเดย์นั่งแท่น CEO คนใหม่ ปตท.

13 May 2020 10:20 น.
อ่าน 1,355 ครั้ง

“อรรถพล” ดีเดย์นั่งแท่น CEO คนใหม่ ปตท.

อรรถพลนั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. มีผล 13 พฤษภาคม 63


รายงานข่าวระบุว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รับมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนายอรรถพล จะเข้ามาสานต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในฐานะองค์กรพลังงานของประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“อรรถพล” ดีเดย์นั่งแท่น CEO คนใหม่ ปตท.

                สำหรับประวัติการศึกษา ประกอบด้วย วิศวกรรมศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ,Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

                ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้้นปลาย ,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  ,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน  ,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ  ,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

 

                ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ปตท. ,ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ,กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ,คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย  ,อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  ,นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 2  ,ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ,ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์สภาธุรกิจไทย-ลาวตำแหน่งอื่นๆ ในอดีต  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด  ,กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ,อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงานและทรัพยากรปิโตรเลียมในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภา ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ,คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  ,กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ,คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการและการ ลงทุนในต่างประเทศ ,ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด  ,ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ,ประธานกรรมการบริษัท PTT Cambodia Limited ,ประธานกรรมการบริษัท Subic Bay Energy Company Limited (Philippines) ,ประธานกรรมการบริษัท PTT Lao Company Limited ,กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ,กรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ,กรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ,กรรมการบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ,กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด ,กรรมการบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้้ จำกัด ,กรรมการบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้้ง จำกัด

“อรรถพล” ดีเดย์นั่งแท่น CEO คนใหม่ ปตท.

                การอบรม ประกอบด้วย Wharton Executive Leadership, Pennsylvania, USA - PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA ,หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 58) ,หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า ,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 20(วตท. 20) ,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 12 (วพน.12) ,หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on Rule of Law and Development, RoLD รุ่นที่ 2) ,Director Certification Program (DCP 173), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Executive Development Program (EDP), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend