เตรียมประมูลรถไฟแทรมโคราช

05 มี.ค. 2563 เวลา 11:38 น. 662

รฟม. เร่งศึกษาความเหมาะสม-ออกแบบ เตรียมจัดเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟแทรมป์นครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร หวังเป็นแนวทางปรับปรุงโครงการต่อไป

 

 

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา NMGC จัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ตามแนวเส้นทางของโครงการและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างทั่วถึง อาทิ แนวเส้นทาง แผนการดำเนินงาน รูปแบบโครงการ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในปรับปรุงโครงการต่อไป

 

เตรียมประมูลรถไฟแทรมโคราช

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาฯ เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) รวมระยะทางประมาณ 11.17 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 20 สถานี ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดย รฟม. ได้รับมอบหมาย เตรียมประมูลรถไฟแทรมโคราช

จากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง