เช็กด่วน มาตรการ "เดินทางข้ามจังหวัด ด้วยเครื่องบิน" เริ่ม 1 พ.ค.64 ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

01 พ.ค. 2564 เวลา 14:17 น.5.3k

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศ ยกระดับ 6 มาตรการคุมเข้ม "เดินทางข้ามจังหวัด ด้วยเครื่องบิน" หลังพบกลุ่มเสี่ยงจาก 7 เที่ยวบิน เดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศ "CAAT ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคสำหรับการเดินทางทางอากาศ" หรือ การเดินทางข้ามจังหวัดด้วยเครื่องบิน โดยระบุว่า 

จากกรณีที่ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตประกาศแจ้งผู้โดยสารของสายการบิน 3 สายการบิน รวม 7 เที่ยวบิน ที่ได้มีการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งมีผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวโดยเร็ว 

เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดรัดกุมขึ้น CAAT จึงออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการสนามบินและสายการบิน ในเส้นทางการบินภายในประเทศมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้สายการบินพิจารณาจำกัดการให้บริการระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และเพื่อให้สอดคล้องกับการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบินและการรวมเที่ยวบิน ให้แจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการ          สายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553

3. สนามบินจะดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างเข้มงวด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกตรวจวัด และหากผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ให้ปฏิเสธการเข้าพื้นที่สนามบินโดยเด็ดขาด

4. เจ้าหน้าที่สายการบินจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดก่อนขึ้นเครื่องบินที่สถานีต้นทาง และผู้โดยสารจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งก่อนออกจากพื้นที่สนามบิน หากอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ เจ้าหน้าที่สนามบินจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

5. ให้สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด เพื่อช่วยในการป้องกันควบคุมโรค

6. ให้สนามบินและสายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสาร กรณีหากเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

เช็กด่วน มาตรการ "เดินทางข้ามจังหวัด ด้วยเครื่องบิน" เริ่ม 1 พ.ค.64 ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

เช็กด่วน มาตรการ "เดินทางข้ามจังหวัด ด้วยเครื่องบิน" เริ่ม 1 พ.ค.64 ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :