“กบร.” ไฟเขียว 3 มาตรการอุ้มสายการบิน หลังโควิดพ่นพิษรอบใหม่

28 เม.ย. 2564 | 10:07 น.

“ศักดิ์สยาม” เผยบอร์ดกบร.เคาะ 3 มาตรการช่วยสายการบิน เดินหน้าขยายเวลายกเว้นค่าบริการสนามบิน ถึง 31 มี.ค.65 พร้อมปรับลดค่าบริการการเดินอากาศของ บวท.ออกไป 180 วัน สั่งกพท. ติดตามการดำเนินการสนามบินเบตง เล็งเปิดให้บริการ

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประกาศใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 2/2564 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขประกอบการดำเนินการสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1.มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565  2. มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดย ทย.สามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินชดเชยเข้าเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจากรัฐบาลแล้ว และจะดำเนินการคืนเงินค่าบริการส่วนต่างดังกล่าวที่เรียกเก็บมาแล้วคืนให้แก่สายการบินต่อไป

 

 

 3.มาตรการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  (บวท.) ได้มีการพิจารณาคำขอของสมาคมสายการบินประเทศไทยที่ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการการเดินอากาศ ในงวดเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 จาก 90 วัน เป็น 180 วัน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่สายการบินได้รับจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่  โดย บวท. ได้เสนอทางเลือกว่าจะขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการให้แก่สายการบินซึ่ง กบร. ให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประสานไปยังสมาคมฯ เพื่อทราบข้อเสนอของ บวท. ต่อไป

 

 

ทั้งนี้ให้ กพท. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ และการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการต่าง ๆ ของผู้ประกอบการด้านการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเดินอากาศเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกันกบร. ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เลขที่ 5/2560 ที่ออกให้แก่บริษัทนิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 41/129 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 50 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ และ กบร. กำชับให้ กพท. ตรวจติดตามให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

               

 

 

นายศักดิ์สยาม  กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีมติให้ กพท. ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยให้ กพท. ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) อย่างใกล้ชิด และให้ กพท. รายงานผลการดำเนินมาตรการให้ กบร. ได้รับทราบเพื่อจะได้ช่วยทำความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ถูกต้อง และในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 คลี่คลายลง ให้ กพท. ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนและการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อให้พร้อมต่อการเปิดประเทศและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที  รวมทั้งให้ กพท. ติดตามการดำเนินการสนามบินเบตงของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยให้ประสานกับท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสายการบินที่จะทำการบิน ณ สนามบินเบตง เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดใช้งานสนามบินเบตง โดยให้รายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง