เช็คเลย บัญชีตำรับยา"เข้ากัญชา"ให้ใช้รักษา-วิจัยได้

16 ก.พ. 2564 เวลา 5:05 น.239

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในบัญชีแนบท้าย 3 บัญชี ไฟเขียวให้ใช้เพื่อการรักษา-วิจัยได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในบัญชีแนบท้าย 3 บัญชี ไฟเขียวให้ใช้เพื่อการรักษา-วิจัยได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2564  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 35 ง  วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564  มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
    
สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับที่ใช้บังคับอยู่เดิม และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่แทน  โดย
    -ให้ตำรับยาแผนปัจจุบันและตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 
    

บัญชีแนบท้าย 1

-ให้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 1  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
    

-ให้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 2 ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

บัญชีแนบท้าย2
    

 

-ให้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้
    

-ให้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน  และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี 3  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

บัญชีแนบท้าย 3

ที่มา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔

แท็กที่เกี่ยวข้อง