กอ.รมน.ภาค 3 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์

27 ม.ค. 2564 เวลา 10:50 น.114

กอ.รมน.ภาค 3 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ ใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานข่าวระบุว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 3  ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 2  ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์  ในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.บ้านพะอัน ต.สบโขง 2.บ้านจกปก ต.แม่ตื่น 3.บ้านห้วยป่าไก่ ต.แม่ตื่น 4.บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง และ5.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

              “ปัจจุบันประเทศไทยยังมีพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ตามชายขอบในภาคเหนือของประเทศไทยที่ยังขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และพื้นที่เหล่านั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 3 รัฐบาลจึงมอบหมายภารกิจให้”

              จ.ส.ต.พิทักษ์ โกเสือ ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตำเวนชายแดน บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เขียงใหม่ กล่าวว่า ในพื้นที่ได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ จาก กอ.รมน. ซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็จะเป็นด้านการศึกษา นักเรียนได้มีสื่อการเรียน ครูได้ค้นคว้าสื่อการเรียนจากอินเตอร์เน็ตได้ สามารถเรียนคอมพิวเตอร์ เรียนผ่านทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อีกด้านคือ แสงสว่าง ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต นักเรียนก็จะได้อ่านหนังสือ และยังได้ไฟฟ้ามาใช้ในชุมชน ให้มีแสงสว่าง และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

              ทั้งนี้ แม้ว่าไฟฟ้าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการให้โอกาสทุกคนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าได้อย่างเท่าเทียมกัน และจากการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ได้เล็งเห็นการเข้าถึงไฟฟ้าของคนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ทำให้วันนี้ กอ.รมน. ได้มีโอกาสนำระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าถึงทุกคน  เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง