17 เมษายน 2021

เช็กที่นี่ ธนาคารออมสิน สินเชื่อ”SMEs มีที่ มีเงิน” วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

25 Jan 2021 12:20 น.
อ่าน 12,519 ครั้ง

 เช็กที่นี่ ธนาคารออมสิน สินเชื่อ”SMEs มีที่ มีเงิน” วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เช็กที่นี่ ธนาคารออมสิน สินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" วิธีลงทะเบียเข้าร่วมโครงการให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ต้องทำอย่างไรสรุปม้วนเดียวจบ


จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน สินเชื่อ”SMEs มีที่ มีเงิน” เปิดให้บุคคลธรรมดา และ ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์  ได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 โดยเปิดลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “MyMo” ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจนแอปพลิเคชั่น “ล่ม” ไปก่อนหน้านี้

 

ความคืบหน้าล่าสุด ธนาคารออมสิน สินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” ได้เปิดให้กู้อีกรอบวันนี้ (25 ม.ค.) สำหรับวิธีลงทะเบียนเข้าร่มโครงการ ธนาคารออมสิน สินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” คุณสมบัติ และ วิธีลงทะเบียน รายละเอียดมีดังนี้

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

 2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก

 

 3. เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย เป็นระยะเวลา 1 ปี และต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

            

           3.1 ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายฝาก หรือธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับธนาคาร

 

            3.2 ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเก็งกำไรที่ดิน เช่น ธุรกิจนายหน้า หรือตัวแทน

 

  วัตถุประสงค์

 

      1. เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ

 

      2. เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2563

 

 ประเภทสินเชื่อ

 

      เงินกู้ระยะยาว (L/T)

 

  วงเงินโครงการ

 

      5,000 ล้านบาท (ขยายเพิ่มรวมวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท)

  

จำนวนเงินให้กู้

 

 - ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

 

            กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 10 ล้านบาท

 

            กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด

 

  อัตราดอกเบี้ย

 

      อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

  

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 

      สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

 

            - ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

 

            - ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

 

      ทั้งนี้ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ยอย่างน้อย 6 เดือน ทุกขณะหลักประกันการกู้เงิน

 

      1. ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

 

      2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

            กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 

            กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ

 

                - คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 

           - บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 

 ระยะเวลาโครงการ

 

      ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

1. ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์ในการสมัคร “โครงการสินเชื่อธุรกิจ SMEs มีที่ มีเงิน”

    1.1 ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

 

    1.2 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

 

    1.3 ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารออมสินระงับการจ่ายเงินกู้ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ จริง ให้ธนาคารออมสินระงับการจ่ายเงินกู้ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายคืนเงินที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารออมสินภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับการจ่ายเงินกู้ดังกล่าว ตามวิธีการที่ธนาคารออมสินกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของธนาคารออมสินถือเป็นที่สุด

    1.4 ในกรณีที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามข้อ 1.3 แล้ว ธนาคารออมสินอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

 

2. ระบบรักษาความปลอดภัย

 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการระงับการจ่ายเงิน หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

 ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตกลง / ไม่ตกลงตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้                                                                                                   

                                                                                                   ลงทะเบียน

 

**หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ **


ขั้นตอนต่อไปกด "ลงทะเบียน" 

 

มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ 

 

ธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา

 

 วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

คลิกลงทะเบียน

 

กรอกรายละเอียดข้อมูล

 

- เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

 

- คำนำหน้า ชื่อ : นามสกุล

 

-โทรศัพท์มือถือ

 

-บ้านเลขที่

 

- ประเภทธุรกิจ

 

-จำนวนเงินที่ต้องการขอกู้

 

 

ประเภทบุคคลธรรมดา

 

 

ธุรกิจรูปแบบนิติบุคคล

 

 วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

 

คลิกลงทะเบียนในนามนิติบุคคล

 

กรอกรายละเอียดข้อมูล

 

- เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

 

- คำนำหน้า ชื่อ : นามสกุล

 

-โทรศัพท์มือถือ

 

-บ้านเลขที่

 

- ประเภทธุรกิจ

 

-จำนวนเงินที่ต้องการขอกู้

 

 

นิติบุคคล

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน เพิ่มปุ่มเยียวยาสินเชื่อ บนหน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th คลิกลงทะเบียนเข้าถึงง่ายขึ้น

ธนาคารออมสิน "สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน" เปิดลงทะบียนผ่านแอป MyMo อีกรอบวันนี้

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดกู้อีกรอบวันนี้จนกว่าวงเงินหมด

ธนาคารออมสิน "สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน" เปิดลงทะบียนผ่านแอป MyMo อีกรอบวันนี้

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก พบกู้ผ่านแอป "MyMo" ไม่ผ่านหลายราย

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend