สรรพากร ย้ำอีกครั้ง "เงินเยียวยา" 4 โครงการ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

13 ม.ค. 2564 เวลา 21:09 น.1.2k

กรมสรรพากร ย้ำอีกครั้ง เงินเยียวยา 4 โครงการจากรัฐบาล ไม่ต้องเสียภาษี หลัง ครม. ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรดา ปี2563

จากกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนรัฐบาลจัดเก็บเงินเยียวยามาตรการช่วยเหลือโควิด-19 จากกรณีเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ความคืบหน้าล่าสุด กรมสรรพากร ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนผ่านเฟซบุ๊กว่า ครม.เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563

 

สำหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 4 โครงการ ได้แก่

  •  โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” 
  • โครงการ"เราเที่ยวด้วยกัน” 
  • โครงการ"คนละครึ่ง”
  • โครงการ" กำลังใจ”

 

ต่อเรื่องดังกล่าว นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินสนับสนุนและประโยชน์อื่นใดที่ประชาชนได้รับในปีภาษี 2563 จากมาตรการหรือโครงการที่ประชาชนได้รับจากรัฐบาลรวม 4 มาตรการ ประกอบด้วย โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ชดเชยรายได้ ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” “โครงการกำลังใจ” และ“โครงการคนละครึ่ง”

 

สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว เป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมถึงช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และภาคธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร หรือโทร.1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ