“ส.อ.ท.” ผนึก “มทร.กรุงเทพ” สร้างบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน

21 ธ.ค. 2563 เวลา 4:40 น. 169

“ส.อ.ท.” ผนึก “มทร.กรุงเทพ” สร้างบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน มุ่งพัฒนาด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ได้ดำเนินการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร. กรุงเทพ) เพื่อพัฒนาภาคการศึกษา วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าด้วยกัน หวังสร้างบุคลากรและบัณฑิตของชาติให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน สร้างงาน สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
                ทั้งนี้ ส.อ.ท. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดย ส.อ.ท. พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและศักยภาพ สนับสนุนให้สมาชิกของ ส.อ.ท. รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนาการเกษตร นักศึกษา ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร

                รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 ในระบบโลจิสติกส์และการค้าในธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนากำลังคนของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยต่อไป

“ส.อ.ท.” ผนึก “มทร.กรุงเทพ” สร้างบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน

นายสมพร  ปิยะพันธ์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ กล่าวว่า นอกจากภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ได้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความรู้และความเข้าใจเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

                โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชน ที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมในการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการในชุมชน ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการนำองค์ความรู้จากอาจารย์นักวิจัย

                และนักศึกษาที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไปต่อยอดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อีกทั้งยังมีการจัดอบรมบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อสร้างรากฐานให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

                “ความร่วมมือในครั้งนี้ มรท.กรุงเทพ จะดำเนินการร่วมกับ ส.อ.ท. ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการบิน และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนและประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ”

แท็กที่เกี่ยวข้อง