เช็กที่นี่ "คลายล็อกเฟส4" ยกเลิกเคอร์ฟิว-เปิดเพิ่ม-ปิดต่อกิจการ เริ่ม15 มิ.ย.

12 มิ.ย. 2563 เวลา 6:23 น. 19.1k

ตรวจสอบ มติศบค.เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 หรือ คลายล็อกเฟส 4 ยกเลิกเคอร์ฟิว-เปิดเพิ่ม-ปิดต่อ กิจการ/กิจกรรม เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป

วันที่ 12 มิ.ย. 63 ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 หรือ ศบค. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 หรือ คลายล็อกเฟส 4 เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป โดยมีมติดังนี้ 

คลายล็อกเฟส 4

มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สําคัญ 
1.ยกเลิกเคอร์ฟิว หรือ การห้ามออกนอกเคหสถาน 2.ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก/น้ำ/อากาศ

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกํากับของรัฐ สำหรับการเรียน การสอน อบรม สัมมนา ในรูปแบบวิถีใหม่

(1) การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

(2) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

(3) การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกํากับของรัฐ เพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
**ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตามข้อ 1) และ 2) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคที่ทางราชการกําหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคําแนะนําของทางราชการอย่างเคร่งครัด**

กิจการ/กิจกรรมที่คลายล็อกเฟส 4 หรือ ผ่อนคลายระยะที่ 4

1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต 

(ก) การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ 

**ประชุม อบรม สัมมนา คิดเกณฑ์ 4 ตร.ม./คน จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา : ระยะนั่ง ยืนห่าง 1 เมตร งานดนตรี คอนเสิร์ต : ลดความหนาแน่น ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตร.ม/คน **

(ข) การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถทําได้ 

**ยกเว้นในส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และบาร์เบียร์ ยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการ**

(ค) สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พํานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ

**เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเล็ก เกณฑ์ 2 ตร.ม./คน ผู้สูงวัย : วัดไข้หวัดใหญ่ คัดกรองผู้ป่วย**

(ง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 

**กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ**

 

(จ) การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

**กองถ่ายทํา รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน**

ผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 หรือ คลายล็อก เฟส4

2. กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 

(ก) การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย 

**ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดําเนินการ (เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดียว) (ห้องรวม หรือบ่อออนเซนรวมควบคุม จํานวนผู้ใช้บริการ โดยจํากัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ : คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน) 

(ข) การออกกําลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง 

**จํากัดรวมกลุ่ม คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม./คน รวมไม่เกิน 50 คน**

(ค) สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม

**สวนน้ำ คิดเกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน** 

(ง) สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ลานเล่นกีพา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกําหนดด้วย

(จ) ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์

ผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 หรือ คลายล็อก เฟส4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัพเดท "พรก.ฉุกเฉิน" "เคอร์ฟิว" "คำสั่ง ศบค." ล่าสุดที่นี่

เตือน คลายล็อก โรงเรียนกวดวิชา เสี่ยงโควิด มากกว่า โรงเรียนธรรมดา

"คลายล็อกดาวน์" ระยะ4 ศบค.เสียงแตก "เลิกเคอร์ฟิว-เปิดผับ"

การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด รถโดยสารประจําทาง รถปรับอากาศ รถตู้ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน

- ผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จํากัดจํานวนไม่เกินร้อยละ 70 

- รถโดยสารสาธารณะทางไกลจอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง 

- มีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว

ผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 หรือ คลายล็อก เฟส4

มาตรการควบคุมสําหรับทุกกิจการ / กิจกรรม

(1) ความสะอาดบริเวณ ผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน หลัง กิจกรรม

(2) กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(3) สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา (ผู้ให้บริการ)

(4) สวมหน้ากากอนามัย ทั้ง ก่อนและหลังกิจกรรม(ผู้ใช้บริการ)

(5) ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

(6) ควบคุมการเข้า-ออก

(7) ลงทะเบียนด้วย Platform "ไทยชนะ"

(8) จํานวนผู้ดูแล ตามมาตรฐานที่กําหนด

(9) จุดล้างมือ บริการเพียงพอ

แท็กที่เกี่ยวข้อง