16 เมษายน 2021

ข้อตกลงลับซีพี-รฟท. ของบเพิ่ม2.5พันล้านโยนรัฐรับภาระรื้อถอน

26 Sep 2019 07:05 น.
อ่าน 8,736 ครั้ง

ข้อตกลงลับซีพี-รฟท.  ของบเพิ่ม2.5พันล้านโยนรัฐรับภาระรื้อถอน

“กลุ่มซีพี” ต่อรองหนักไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบิน พบ 9 ก.ย. ประชุมลับ แก้เอกสารแนบท้ายสัญญา ประเด็นส่งมอบพื้นที่ละเอียดยิบ พร้อมขอลด KPI เพิ่มงบปรับปรุงพื้นที่ 2.5 พันล้าน โยนภาระรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้ รฟท.

การลงนามในสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินระหว่างรฟท. ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน และคณะรัฐมนตรีก็มีมติรับทราบผลการประชุมของกพอ.ไปตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้ เนื่องจากคณะทำงานและกลุ่มซีพีได้มีการเจรจาต่อรองในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาในหลายประเด็น 

 

‘รฟท.-ซีพี’ตกลงลับ9ก.ย.

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบว่าเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 กลุ่มซีพีและคณะกรรมการคัดเลือกฯได้ประชุมร่วมกัน และมีมติเห็นชอบให้มีการปรับแก้ร่างเอกสารแนบท้ายของร่างสัญญาร่วมลงทุนฯในหลายประเด็น

ร่างเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 3 (อัตราค่าโดยสาร) ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้ตัดหมายเหตุเรื่องอัตราค่าแรกเข้าในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 3 (อัตราค่าโดยสาร) ออก เนื่องจากอัตราค่าแรกเข้าไม่มีการระบุในเอกสารการคัดเลือกเอกชนและไม่มีการตกลงร่วมกันมาก่อน

ข้อตกลงลับซีพี-รฟท.  ของบเพิ่ม2.5พันล้านโยนรัฐรับภาระรื้อถอน

 

กำหนดส่งมอบพื้นที่

ขณะเดียวกันยังมีการเจรจาเกี่ยวกับร่างเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 6 เรื่องแผนการส่งมอบพื้นที่ของโครงการ ที่ประชุมตกลงร่วมกันว่ารฟท. จะส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ที่ปราศจากภาระติดพัน อุปสรรค และสิ่งกีดขวางในการก่อสร้างให้กับเอกชนคู่สัญญาให้สามารถดําเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกําหนด ระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ก่อนออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานตามร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ

สำหรับระยะเวลาในการส่งมอบพื้นที่ของโครงการ แต่ละส่วนที่จะระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน หมายเลข 6 ให้ระบุเป็นระยะเวลาโดยประมาณที่เหมาะสม หากในระยะเวลา 3 เดือนก่อนครบกําหนดหากรฟท. และกลุ่มซีพีเห็นร่วมกันว่ามีพื้นที่ไม่สามารถส่งมอบได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้คู่สัญญาอาจจะพิจารณาร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและกําหนดระยะเวลาส่งมอบพื้นที่ของโครงการ ในส่วนดังกล่าวใหม่

“การส่งมอบพื้นที่ของโครงการในส่วนต่างๆจะถือว่าเสร็จสิ้นและสมบูรณ์เมื่อได้มีการส่งมอบพื้นที่ของโครงการ ที่ปราศจากภาระผูกพัน ภาระติดพัน อุปสรรค สิ่งกีดขวาง และรฟท. ได้ออกหนังสือยินยอมให้กลุ่มซีพีสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมและ ดําเนินการที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ได้”

ข้อตกลงลับซีพี-รฟท.  ของบเพิ่ม2.5พันล้านโยนรัฐรับภาระรื้อถอน  รฟท.รับภาระรื้อถอน

การประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกฯยังได้สอบถามกลุ่มซีพีถึงข้อเสนอของกลุ่มซีพีเกี่ยวกับงบประมาณจำนวน 2,500 ล้านบาทที่ระบุไว้ในข้อเสนอของกลุ่มซีพี ซึ่งกลุ่มซีพีชี้แจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายประมาณการสำหรับการดำเนินโครงการในส่วนงานปรับปรุงพื้นที่โครงการทั่วไปก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ พร้อมระบุว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสําหรับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงตอม่อและเสาโฮปเวลล์ที่มีอยู่ในพื้นที่ของโครงการ เนื่องจากกลุ่มซีพีไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินและระบุค่าใช้จ่ายสําหรับ งานดังกล่าวในข้อเสนอที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯในเวลานั้นได้

นอกจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกและกลุ่มซีพียังตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานดัชนีชี้วัดการดำเนินงานของกลุ่มซีพีในโครงการไฮสปีด โดยเฉพาะความพร้อมของการให้บริการ ความตรงต่อเวลาการให้บริการ และความเพียงพอของขบวนรถไฟที่เดิมกำหนดไว้ 80-90% เป็นให้มีนํ้าหนักโดยเฉลี่ยรวมกัน 40%

ข้อตกลงลับซีพี-รฟท.  ของบเพิ่ม2.5พันล้านโยนรัฐรับภาระรื้อถอน

การประชุมวันที่ 9 กันยายน ยังมีการหารือในเรื่องการเงินที่กลุ่มซีพีขอการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การให้หรือออกหลักประกันการจ่ายเงินที่รัฐ ร่วมลงทุนในโครงการ เพื่อธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนการระดมทุนและสินเชื่อ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ รับปากที่จะเสนอเรื่องให้กพอ. พิจารณาหามาตรการสนับสนุนทางด้านการเงินที่เหมาะสมต่อไป


ซีพีต่อรองหนัก

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรฟท. ในฐานะประธานคัดเลือกโครงการยอมรับว่ากลุ่มซีพียังกังวลเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่รถไฟเชื่อม 3สนามบิน โดย ยื่นข้อเสนอ ก่อนลงนามในสัญญา รฟท.ต้องเคลียร์พื้นที่ให้สมบูรณ์ หรือ ต้องเสร็จ 100% ซึ่งในทางปฏิบัติ ไม่สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะผู้บุกรุก ต้องใช้เวลา ที่สำคัญรฟท.เขียนรายละเอียดระยะเวลาในเอกสารแนบท้ายฯอย่างรัดกุมแล้ว ทางออกต้อง มอบให้วิศวกรของรฟท. ทำความเข้าใจกับซีพี

นอกจากนี้กลุ่มซีพียังอ้างความจำเป็นต้องเลื่อนการเว้นสัญญาออกไปคือ ยังอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรซึ่งส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ ส่วนกรณี ดัชนีชีวัดผลงาน หรือเคพีไอ รฟท.กับกลุ่มซีพี ได้ทำความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้ว เช่นกรณีผู้โดยสาร จากที่เคยกำหนดเป็นจำนวนคน ต่อเที่ยวต่อวันก็ใช้วัดกันที่ตัวนํ้าหนักเป็นต้น 

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3508 วันที่ 26-28 กันยายน 2562

ข้อตกลงลับซีพี-รฟท.  ของบเพิ่ม2.5พันล้านโยนรัฐรับภาระรื้อถอน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend