คพ. ลุ้นโรงแรม รพ. ห้างฯ ระบายน้ำทิ้ง ลดค่าสกปรกลงคลองแสนแสบได้70 %

10 มิ.ย. 2562 เวลา 7:22 น.1.1k

 

  นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า ผลสำเร็จของการดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ลงสู่คลองแสนแสบ กว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งโรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น พบว่า สามารถลดการระบายค่าความสกปรก (BOD Loading)ของน้ำทิ้งลงสู่คลองแสนแสบได้ 2,800 กิโลกรัมบีโอดี/วัน (ร้อยละ 49) จากการเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่คลองแสนแสบ และคลองสาขา จำนวน 720 แห่ง หากควบคุมให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งตามกฎหมายได้ทั้งหมด จะสามารถลดค่าความสกปรกที่ระบายลงคลองแสนแสบลงได้ถึงร้อยละ70 ของที่เกิดขึ้นจริง และจากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษภายหลังครบเวลาที่กำหนด ยังมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐานอยู่ และได้ดำเนินการปรับเป็นรายวันแล้ว จำนวน 235 แห่ง ในอัตราค่าปรับสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประลอง ดำรงค์ไทย

นายประลอง กล่าวว่านอกจากการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นระบบ คพ. ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมที่ดิน กรมการปกครอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตริมคลองแสนแสบ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย และเชื่อมโยงผลการตรวจสอบน้ำทิ้งและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษเหล่านี้กับกฎหมายอื่นๆ ที่มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการของแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เป็นต้น โดย คพ. ได้แจ้งผลการตรวจสอบไปยังกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ควบคุมดูแลตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

 

ในปี 2562 คพ. ยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างต่อเนื่อง และขยายพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายไปยังคลองอื่นๆที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม เพื่อลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน จำนวน 8 เขต ได้แก่ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา และบางซื่อ รวมถึงจะเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารที่ทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา องค์การมหาชน รวมถึงหน่วยงานในกำกับของรัฐด้วย เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการน้ำเสียให้กับภาคเอกชนและประชาชน นายประลอง กล่าว