15 ตุลาคม 2019

ครม.อนุมัติหลักการมาตรการลดหย่อนภาษีให้ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรม

03 Oct 2017
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)(3ตุลาคม2560) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม ซึ่งจะเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม โดยสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค

ทั้งนี้ กองทุนยุติธรรม เป็นกองทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นแหล่งทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
โดยส่วนหนึ่งของเงินรายได้กองทุนยุติธรรม มาจากเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุนฯ ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ช่วยสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ยากไร้ ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม

govhouse

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นดังนี้
1.กรณีบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรม สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้สองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ แล้ว

2.กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าจากมาตรการดังกล่าว อาจส่งผลให้การจัดเก็บภาษีลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ในทางกลับกันจะช่วยจูงใจให้มีผู้บริจาคเงินเข้าสู่กองทุนยุติธรรมได้มากขึ้น

e-book


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij