เปิดทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นของจีน

23 ส.ค. 2563 เวลา 4:20 น. 697

เปิดทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นของจีน อนุมัติแผนก่อสร้างทางรถไฟระหว่าง“กว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า” ทั้งผุดโครงการรถไฟระหว่างเมืองในพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง-มาเก๊า

 

วันนี้(23 ส.ค.63) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นของจีน ในวาระครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้  


 ๑. เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น  ของจีน ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.ปี ๑๙๘๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) ดังนั้น วันที่ ๒๖ ส.ค.นี้ จึงเป็นวันครบรอบ ๔๐ ปี ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น โดยเป็นเขตสาธิตนำร่องสำหรับสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน 


กล่าวคือ ในปัจจุบันสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ ดังนั้น การสนับสนุนให้เซินเจิ้นเป็นผู้นำในการปฏิรูปและเปิดศักราชใหม่ โดยสร้างเขตสาธิตนำร่องของสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน ซึ่งเอื้อต่อการส่งเสริมการปฏิรูป ด้วยการเปิดรับจากจุดเริ่มต้นสู่ระดับที่สูงขึ้นและเป้าหมายที่สูงขึ้น อันจะก่อให้เกิดการขยายขอบเขตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

สำหรับการปฏิรูปและขยายรูปแบบใหม่ของการเปิดกว้างอย่างครอบคลุม ซึ่งจะช่วยในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Guangdong-HongKong-Macao Greater Bay Area ให้ดีขึ้น และเสริมสร้างแนวปฏิบัติใหม่ของการพัฒนาธุรกิจ "หนึ่งประเทศสองระบบ"  โดยจะช่วยสนับสนุนให้การสำรวจเส้นทางใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่เป็นไปอย่างครอบคลุม โดยตระหนักถึงความฝันของจีนในการฟื้นฟูประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่  
 
                               เปิดทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นของจีน

๒. ทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น โดยเมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ได้อนุมัติแผนการก่อสร้างทางรถไฟระหว่างเมืองกว่างตง - ฮ่องกง - มาเก๊า  หรือ Greater Bay Area และตกลงที่จะดำเนินโครงการรถไฟระหว่างเมืองในพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง – มาเก๊าอย่างเป็นระเบียบ กล่าวคือ 


     ๒.๑ Greater Bay Area จะสร้างเครือข่ายทางรถไฟหลายระดับที่มี "แนวรองรับตามแนวแกนและการแผ่รังสีของแกนขั้วโลก" และสร้างทางเข้าระหว่างเมืองใหญ่ ๆ ใน Greater Bay Area หนึ่งชั่วโมงการเข้าถึงและสองชั่วโมงจากเมืองใหญ่ไปยังเมืองในมณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งจากเมืองใหญ่ ๆ ไปยังเมืองหลวงของมณฑลใกล้เคียง  ภายใต้วงเวียนที่สามารถเข้าถึงได้ภายในสามชั่วโมงโดยสร้าง "Greater Bay Area on Track" 


     ๒.๒ ตามแผนภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ เครือข่ายทางรถไฟใน Greater Bay Area จะดำเนินการสร้างได้ถึง ๔,๗๐๐ กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ครอบคลุมเมืองศูนย์กลาง  และเมืองที่เป็นชุมทาง  ของ Greater Bay Area และพื้นที่เมืองที่สำคัญ เช่น กว่างโจวและเซินเจิ้นในระยะยาว ทั้งนี้ Greater Bay Area จะสร้างเครือข่ายทางรถไฟที่มีระยะทาง ๕,๗๐๐ กิโลเมตร 


     ๒.๓ เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ มีรายงานการทำงานของรัฐบาลมณฑลกว่างตง ได้เสนอให้มีการสร้างกลไกพลังงานแบบ "แกนคู่ + ศูนย์ย่อยคู่" ซึ่งแกนคู่คือ เซินเจิ้นและกว่างโจว และศูนย์ย่อยคู่คือ ซ้านโถว (ซัวเถา) และซานเจียง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้ออก "จดหมายสนับสนุนพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง – มาเก๊าและเซินเจิ้น เพื่อเจาะลึกการปฏิรูปความคิดเห็นในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนที่ดินและพื้นที่การควบคุมการใช้พื้นที่การใช้ที่ดิน การยึดครองพื้นที่ทำกินและความสมดุลของค่าตอบแทนและการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในระดับชาติ 


เสนอความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ ๙ ด้าน อาทิ สินทรัพย์นำร่องการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ การเวนคืนที่ดินเท่านั้นแต่ไม่โอน และการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างลึกซึ้งของเซินเจิ้น ฯลฯ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง – มาเก๊า ในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรองค์ประกอบทรัพยากรธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นตลาดและกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดและความคิดสร้างสรรค์. 


     ๒.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมีข้อเสนอเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนเซินเจิ้นในการปฏิรูปและการสำรวจในด้านทรัพยากรธรรมชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และให้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก "การซ้อนทับสองเขต" ของเซินเจิ้น ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการสำรวจหลายประเด็นที่ควรให้ความสนใจ ได้แก่ 

 

(๑) สนับสนุนให้เซินเจิ้นให้ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นการวางแผนที่ดิน และพื้นที่แห่งชาติแล้วก็สามารถสำรวจการใช้งานโหมดควบคุมทั้งหมดตามระยะเวลาการวางแผน 


(๒) สนับสนุนการอนุมัติการแปลงที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกเหนือจากพื้นที่เพาะปลูกขั้นพื้นฐานถาวรที่ได้รับการอนุมัติโดยมณฑลกวางตุ้งที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีในการก่อสร้างพื้นที่ และมณฑลกวางตุ้งมอบหมายให้เทศบาลเมืองเซินเจิ้นอนุมัติ 


(๓) สำรวจมาตรฐานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ดินว่างเปล่าตามที่ระบุในสัญญาโอนและวิธีการดำเนินงานในการขอคืนสิทธิในการใช้ที่ดินก่อสร้างภายใต้เงื่อนไขการผิดสัญญา 


และ (๔) สำรวจรูปแบบใหม่ของการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เพาะปลูกขั้นพื้นฐานถาวรในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูง เป็นต้น


 
บทสรุป ทิศทางการพัฒนาของเซินเจิ้นในระยะต่อไป ไม่ว่าจะ "ขยายกำลังการผลิต" หรือ "ขยายอำนาจ"  ย่อมจะได้รับการหารืออย่างกระตือรือร้นจากทุกฝ่าย ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่า การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้นำในการใช้มาตรการเชิงปฏิบัติเพื่อขยายอำนาจในการจัดการที่ดินในเซินเจิ้น ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เซินเจิ้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่สำคัญ โดยมีองค์กรหลักและโครงการสำคัญๆ รวมทั้งการออกนโยบายหลายประการ เพื่อเร่งการดำเนินโครงการในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นนำ การเพิ่มขีดความสามารถ และการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เชิงยุทธศาสตร์