new-energy

ส่องเงื่อนไข "สินเชื่อโซลาร์รูฟ ธอส." ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

  ส่องเงื่อนไข-วิธีการสมัคร ขอสินเชื่อ ธอส. "โครงการสินเชื่อ Solar Roof ปี 2567" เปิดให้ยื่นคำขอกู้เงินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หนุนการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ธอส. เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ "ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์" หรือ Solar Roof สามารถยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม 

ทั้งนี้ การติดตั้ง Solar Roof เป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด อย่าพลาดโอกาสที่จะยื่นคำขอกู้เงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อ ธอส. "โครงการสินเชื่อ Solar Roof ปี 2567" เปิดให้ยื่นคำขอกู้เงินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์ของการยื่นกู้สินเชื่อ Solar Roof

ธอส.ระบุว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Roof เพื่อใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่านั้น รวมถึงสามารถกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ร่วมกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการได้

วงเงินและระยะเวลากู้สินเชื่อ Solar Roof

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันและรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลากู้

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรือผู้ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ซึ่งสามารถกู้ได้จนถึงอายุ 75 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
 • ปีที่ 1-3: 3.90% ต่อปี
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR (Minimum Retail Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR): 5.78%
 • หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

 • เป็นไปตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อ Solar Roof

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสวัสดิการ และลูกค้ารายย่อยทั่วไป

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • สำหรับพนักงานประจำ: หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ, หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนฃ
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน, สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท, หลักฐานการเสียภาษีเงินได้, รูปถ่ายกิจการ, สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • ใบเสนอราคาหรือสัญญาจ้างติดตั้ง Solar Roof
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก
 • หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้กู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

คำถามที่พบบ่อย

 • คำถาม: ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มไหน?
 • คำตอบ: เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน


ที่มาข้อมูล : ธอส.