ปุ๋ยคนละครึ่ง นโยบายปุ๋ย 13 สูตรไหนที่ชาวนามีสิทธิ์เลือกซื้อตรวจสอบด่วน

25 มิ.ย. 2567 | 05:11 น.

ปุ๋ยคนละครึ่ง นโยบายปุ๋ย 13 สูตร มีสูตรไหนบ้างที่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ในการออกเงินซื้อครึ่งหนึ่งตรวจสอบด่วน

ปุ๋ยคนละครึ่ง นที่สุด ครม. หรือ คณะรัฐมนตรี มีมต เห็นชอบ “โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ นบข. เสนอเข้ามา

หลักเกณฑ์ ปุ๋ยคนละครึ่ง

 • เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในรอบปีการผลิต 2567/68
 • ในราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน)

ปุ๋ยคนละครึ่ง เป้าหมาย

 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน
 • วงเงินงบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท

 

ปุ๋ยคนละครึ่ง นโยบายปุ๋ย 13 สูตร มีดังนี้

สำหรับปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/หนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้อง ตามพ.ร.บ. ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ หรือต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจำนวน 13 รายการ ได้แก่ 

 1. ปุ๋ยสูตร 25-7-14 
 2. ปุ๋ยสูตร 20-8-20 
 3. ปุ๋ยสูตร 20-10-12 
 4. ปุ๋ยสูตร 30-3-3 
 5. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 
 6. ปุ๋ยสูตร 18-12-6 
 7. ปุ๋ยสูตร 16-8-8 
 8. ปุ๋ยสูตร 16-12-8 
 9. ปุ๋ยสูตร 16-16-8 
 10. ปุ๋ยสูตร 16-20-0 
 11. ปุ๋ยสูตร 20-20-0 
 12. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ 
 13. ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

เกษตรกรได้ขอให้เพิ่มอีก 3 สูตร ได้แก่ 

 • ปุ๋ยสูตร 16-16-16 
 • ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
 • ปุ๋ยสูตร 13-13-24

 

ปุ๋ยคนละครึ่ง นโยบายปุ๋ย 13 สูตร

รัฐบาลจะช่วยครึ่งหนึ่งและชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง

ปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งและชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง โดย ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อการใช้งานที่ง่ายและทั่วถึง โดยจะไม่จ่ายเป็นเงินสด แต่จะเป็นการให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส.