เอกชนคลังสินค้าร้อง DSI สอบจนท.รัฐ-ข้าราชการ โครงการรับจำนำข้าว

03 เม.ย. 2567 | 07:20 น.

กลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าฝากเก็บรักษาข้าวสาร โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ยื่นหนังสือ DSI ขอความเป็นธรรม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการ โครงการรับจำนำข้าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าฝากเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสาร โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ที่องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ทำกับผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57

ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการฯ ระบุรายละเอียดเป็นข้อ ๆ ว่า 

1. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยการนำระบบการจำนำสินค้าเกษตรมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ทำให้รัฐบาลมีปริมาณข้าวในคลังสินค้าจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการระบายข้าว 

โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์ เป็นประธาน และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการ ชนิด ปริมาณ และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในโกดังกลางที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล 

รวมทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารอื่น ๆ ที่คงเหลือของรัฐบาล ตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตลาดโดยรวม และกำกับดูแลแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายข้าวดังกล่าว ตลอดจนพิจารณากำหนดวิธีการระบายข้าวได้ตามความจำเป็น 

ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้เห็นชอบให้มีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ขายเป็นการทั่วไปให้กับผู้ประกอบการในประเทศขายให้องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในการรับฝากเก็บข้าวสารก่อนที่รัฐบาลจะนำข้าวไปจำหน่ายนั้น 

รัฐบาลได้กำหนดให้องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเข้าทำสัญญาฝากเก็บข้าวสารกับผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 

แต่ต่อมาได้มีการเข้าตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร การเก็บตัวอย่างข้าว โดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการกำหนดกฎเกณฑ์การตรวตรวจสอบข้าว การเก็บตัวอย่างข้าว ขึ้นมาใช้แทนประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าข้าว 

โดยที่สัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสาร (โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57) ที่องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ทำกับผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ได้มีการกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าข้าว เท่านั้น 

นอกจากนี้ บุคคลที่เข้าทำการตรวจสอบข้าว การเก็บตัวอย่างข้าว ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง และไม่มีประสบการณ์ในการเก็บตัวอย่างข้าวสาร เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 

จึงทำให้เกิดความเสียหายจากการตรวจสอบข้าวโดยไม่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบข้าว การเก็บตัวอย่างข้าว ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าข้าว ส่งผลทำให้ต่อมาเมื่อผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 กับองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองทั่วทั้งประเทศ 

ทำให้ศาลปกครองทั่วประเทศมีแนวทางการพิพากษาคดีที่แตกต่างกัน ทั้งพิพากษาให้ผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 แพ้คดี และชนะคดี ทั้ง ๆ ที่ผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ได้ปฏิบัติตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสาร (โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57) ที่ทำกับองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

รวมทั้งคำสั่งขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อย่างถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอด ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการคลังสินค้าเป็นอย่างมาก 

เนื่องด้วยคดีนี้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก และมีผู้เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการรวมทั้งพนักงานของรัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งมีความชับซ้อน ทั้งในด้านขั้นตอนและวิธีการในการออกคำสั่ง และการดำเนินการของข้าราชการและพนักงานของรัฐดังกล่าว หากดำเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนทั่วไป อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องร้องเรียนมายังดีเอสไอ

2. ด้วยเหตุผลดังที่ได้กราบเรียนมาข้างต้นนี้ ผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 มีความประสงค์ที่จะร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ที่เกิดขึ้น จากการจัดเกรดข้าว, การระบายข้าวตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการระบายข้าวที่เกิดจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไปด้วย