"พาณิชย์"หนุนสินค้าไทยใช้นวัตกรรม เพิ่มโอกาสส่งออกสู่ตลาดโลก

21 ก.พ. 2567 | 12:20 น.

"พาณิชย์"หนุนสินค้าไทยใช้นวัตกรรม เพิ่มโอกาสส่งออกสู่ตลาดโลก เผยล่าสุดจัดกิจกรรม DTN Smart Labelling Contest 2023 การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์และสลากอัจฉริยะ มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบและผู้ประกอบการ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯต้องการให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการใช้นวัตกรรมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับและต่อยอดให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมในตลาดโลก โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ ล่าสุดจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม DTN Smart Labelling Contest 2023 การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์และสลากอัจฉริยะ ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวพาณิชย์ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน UK-TH Workplan ภายใต้ร่วมมือกลไกคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร 
 

ซึ่งหากดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ ลุล่วงและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ก็จะเป็นโอกาสและการวางรากฐานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในอนาคต

"พาณิชย์"หนุนสินค้าไทยใช้นวัตกรรม เพิ่มโอกาสส่งออกสู่ตลาดโลก

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อภาพรวมการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับกันสินค้าไทยในเวทีโลก จากนายกสมาคมการพิมพ์ไทย รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ FTA และการส่งออก ก้าวต่อไปของผู้ประกอบการกับการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

นายภูมิธรรม กล่างอีกว่า DTN Smart Labelling Contest 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 73 ทีม 103 คน และคัดเลือกรอบแรกเหลือ 20 ทีม เพื่อบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากอัจฉริยะ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฉลากอาหารและฉลากอัจฉริยะในกิจกรรม Bootcamp 

และกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching Day) โดยและคาดว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าวนี้จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของนวัตกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด DTN Smart Labelling 2023 ได้แก่ ทีม Mr.Good นายวรยศ สุขแช่ม และนางสาวพรพิมล ตปนียะพงศ์ ผลิตภัณฑ์ไก่ทอดแช่แข็งพร้อมปรุง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Bugni นางสาวศศิภา พูลเพิ่ม และ นางวาวสุทัตตา บุญเจือ ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจิ้งหรีด เป็นต้น