กรมโยธาฯขานรับข้อสั่งการนายกฯ พัฒนาริมคลองลำสนธิ แก้น้ำท่วม น้ำแล้งลพบุรี

10 ก.พ. 2567 | 10:24 น.

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับข้อสั่งการนายกฯบูรณาการร่วม อบต.บัวชุม ดันโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1 และหมู่ 3 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เสริมความแข็งแรงของตลิ่ง ป้องกันการกัดเซาะ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
     โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายดุษฎี เจริญลาภ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นางชนิตตา แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณวัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะและการทรุดตัวของดินบริเวณตลิ่งริมคลองลำสนธิ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นระยะเวลานาน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง

กรมโยธาฯขานรับข้อสั่งการนายกฯ  พัฒนาริมคลองลำสนธิ  แก้น้ำท่วม น้ำแล้งลพบุรี

จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ 2 (งบประมาณปี 2565) หมู่ที่ 3 (งบประมาณปี 2565) และหมู่ที่ 1 (งบประมาณปี 2566) ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปัจจุบัน ทั้ง 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

กรมโยธาฯขานรับข้อสั่งการนายกฯ  พัฒนาริมคลองลำสนธิ  แก้น้ำท่วม น้ำแล้งลพบุรี

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ได้ร้องขอให้กรมฯ ดำเนินการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ความยาวรวมประมาณ 1,000 เมตร ในระยะต่อเนื่องจากโครงการเดิมของกรมฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองลำสนธิไปจนบรรจบแม่น้ำป่าสัก

       
 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ พร้อมรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และเร่งผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมคลองลำสนธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กรมโยธาฯขานรับข้อสั่งการนายกฯ  พัฒนาริมคลองลำสนธิ  แก้น้ำท่วม น้ำแล้งลพบุรี

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ทั้งในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง