"กพร."เร่งผู้ถือประทานบัตรเหมืองโปแตซ ดันไทยขึ้นแท่นฮับผลิตปุ๋ยอาเซียน

23 พ.ย. 2566 | 00:09 น.

"กพร."เร่งผู้ถือประทานบัตรเหมืองโปแตซ ดันไทยขึ้นแท่นฮับผลิตปุ๋ยอาเซียน เผยล่าสุดรุกหารือบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) สอบถามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเหมืองแร่ที่จังหวัดชัยภูมิ

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการเร่งเดินหน้าโครงการผลิตปุ๋ยโปแตชในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ล่าสุดได้หารือกับ นางชลิดา พันธ์กระวี และนายสมัย ลี้สกุล ผู้บริหารของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) หรือ APOT หนึ่งในผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองแร่โปแตซ 

สำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการเหมืองแร่โปแตชของ APOT ที่จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุน ประกอบกับบริษัทฯ มีภาระหนี้เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่รัฐที่ต้องชำระรวมค่าปรับผิดนัดชำระคิดเป็นเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท 

โดยที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้เงินผลประโยชน์พิเศษดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้โดยให้บริษัทฯ ผ่อนชำระด้วยผลผลิตแร่โพแทชของโครงการ 

"กพร."เร่งผู้ถือประทานบัตรเหมืองโปแตซ ดันไทยขึ้นแท่นฮับผลิตปุ๋ยอาเซียน

ภายหลังจากที่ ครม. มีมติรับทราบ กพร. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำสัญญาฉบับใหม่ และให้ชำระด้วยผลผลิตแร่โปแตซของโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีผลผลิต โดยให้บริษัทฯ ส่งมอบแร่ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เสนอว่าจะสามารถผลิตแร่โปแตชได้ภายในไม่เกิน 5 ปี หรือภายในปี พ.ศ. 2571 หากไม่สามารถผลิตแร่โปแตซได้จะยินยอมชำระหนี้เป็นเงินตามจำนวนหนี้ที่ผิดนัดทั้งหมดพร้อมค่าปรับ 15% ต่อปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงจนถึงวันที่ชำระจริง
 

“การหารือร่วมกันระหว่าง กพร. กับ APOT ในครั้งนี้เป็นการเร่งรัดการดำเนินงานและร่วมกันหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีการขับเคลื่อนโครงการต่อไปเพื่อให้เกิดการผลิตแร่โพแทชให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบแร่โพแทชซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตปุ๋ยแล้ว ยังช่วยให้ต้นทุนในการผลิตปุ๋ยภายในประเทศลดลง และเกษตรกรไทยจะได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่ง กพร. พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตแร่โปแตซของอาเซียนต่อไป” 

นายอดิทัตฯ กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวไปตามคำสั่งการของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ กพร. หารือกับผู้ประกอบการเหมืองแร่โพแทช เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยโปแตช