ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง 20บาท/กก.

23 พฤษภาคม 2566

ผู้เลี้ยงกุ้งเฮ “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง 20 บาท/กก. จำนวน 5,000 ตัน เตรียมชงเสนอ คณะกรรมการกองทุนรวมฯ ช่วยเหลือเกษตรกร คาดประชุม ต้น มิ.ย. วงเงิน 150 ล้านบาท ถอดโมเดล ปี 64 แก้ราคาตกต่ำ

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มองค์กร องค์กร เกษตรกร เช่น สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำ ปากพนัง จำกัด / ชมรมกุ้งสงขลา-นครศรีธรรมราช / สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี / กลุ่มนาแปลงใหญ่นายายอาม / ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี / สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน / สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด / ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

/ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง / ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล และกลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ลงชื่อร่วมกันผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ โดยแต่ละจังหวัดต่างก็มีปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมา เกษตรกรขายกุ้งขาดทุนปริมาณกิโลกรัมละ 40-50 บาท และยังไม่มีแนวโน้มราคาขยับขึ้น จึงขอความช่วยเหลือให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคากุ้งตกต่ำอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

1.โครงการเร่งด่วนชดเชยราคากุ้งช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม โดยกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต โดยคาดว่ามีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท ตัน/เดือน โดยใช้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2564 หรือมาตรการอื่นตามความเหมาะสม

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

2.โครงการระยะยาวให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกับผู้ผลิต และผู้ค้าปัจจัยจัดหาสินค้าราคาถูก เช่น เคมีภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารกุ้ง ลดค่าไฟฟ้า น้ำมัน ให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

 

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

 ต่อกรณีดังกล่าวนี้ นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย และกรรมการในคณะกรรมการ Shrimp board  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”(22 พ.ค. 2566) ว่า วันนี้ ทางเครือข่ายฯ ประกอบด้วย นายยุทธนา รัตโน ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด นางชมพู พันธุวนิช ที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Shrimp board พร้อมคณะกรรมการ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

โดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ที่กรมการค้าภายในเคยใช้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อปี 2564 ในมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งทะเลเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2566

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

ทั้งนี้ จะมีการชดเชยราคากุ้งกิโลกรัมละไม่เกิน 20บาท ซึ่งการกำหนดราคาเป้าหมาย /ราคาอ้างอิง สำหรับสนับสนุนส่วนต่างราคา ตามข้อมูลจากสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ในการขอความช่วยเหลือไปยังกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2564 จะมีการชดเชยตั้งแต่ขนาดกุ้ง 100 ตัวต่อกิโลกรัม ไปจนถึง 30 ตัวต่อกิโลกรัม เช่น ขนาดกุ้ง 100 ตัว/กิโลกรัม มีต้นทุนที่ 119 บาท  เกษตรกรขายได้ กิโลกรัมละ 125 บาท/กก. ทางกระทรวงพาณิชย์ จะชดเชยให้ 5 บาท/กก. เพื่อให้ได้ราคาที่เป้าหมาย 130 บาท เป็นต้น 

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

โดยจะเสนอคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร(คบท.)กระทรวงพาณิชย์ จำนวนกุ้ง 5,000 ตัน (งบประมาณ 150 ล้านบาท) ต่อไป

ด่วน! “Shrimp board” ไฟเขียวชดเชยราคากุ้ง  20บาท/กก.

นายครรชิต กล่าวว่า คาดว่าจะมีการประชุมพิจารณาโครงการฯประมาณช่วงเดือนมิถุนายน 2566 นี้ และหากโครงการฯได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ก็จะจัดสรรโควตาปริมาณกุ้งให้แต่ละจังหวัดตามข้อมูลการเลี้ยงกุ้งช่วงขณะนั้น ๆ โดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด(คพจ.)เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการดำเนินการโครงการฯแต่ละจังหวัดต่อไป