“ก้าวไกล” ชง 4 มาตรการ แก้ปัญหาปุ๋ยแพง อุ้มเกษตรกร

02 พฤษภาคม 2566

“ก้าวไกล” ชู 4 มาตรการลดปัญหาปุ๋ยแพง หนุน "ปุ๋ยสั่งตัด- จัดการเหมืองโปแตช" จริงจัง เชื่อเป็นอนาคตของเกษตรกรและเศรษฐกิจไทย พร้อมตั้งรับภัยแล้งหลังเอลนีโญ

นายเดชรัตน์ สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต พรรคก้าวไกล แสดงวิสัยทัศน์ความท้าทายของการลดปัญหาปุ๋ยแพง ผ่านเวที THE BIG ISSUE 2023 : ปุ๋ยแพง วาระเร่งด่วนประเทศไทย ทางรอดเกษตรกร ว่า ปัญหา “ปุ๋ยแพง”เป็นปัญหาที่เกษตรกรกำลังเผชิญหน้าอยู่และหลีกเลี่ยงได้ยาก แม้ว่าการเปลี่ยนไปใช้เกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยลดปัญหาต้นทุนปุ๋ยแพงได้ระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องของปุ๋ยเคมี 

 “ก้าวไกล” ชง “ปุ๋ยสั่งตัด”-  “เหมืองแร่โปแตช” แก้ปัญหาปุ๋ยแพง

ทั้งนี้ “พรรคก้าวไกล” ได้แกะสูตรแก้ปัญหาปุ๋ยแพงได้ 4 ส่วนคือ 1. ปัจจุบันปุ๋ยกลายเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาตร์เพราะฉะนั้นผู้ที่จัดหาปุ๋ยจึงไม่ใช่แค่ภาคเอกชน แต่รัฐบาลเช่น รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีบทบาทในการเข้าไปเจรจาเพื่อให้ได้ปุ๋ยเข้ามาในราคาที่เหมาะสม

 

2. ราคาปุ๋ยมีขึ้น-ลง จังหวะที่ราคาลงนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการสต๊อกปุ๋ยบางส่วน เพื่อลดความผันผวนของราคา การมีกองทุนปุ๋ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของปุ๋ยในประเทศเป็นเรื่องสำคัญ  3. ลดภาระเกษตรกรในช่วงปุ๋ยแพงด้วยการสนับสนุนซื้อปุ๋ยสูตรเดิม 1กระสอบ แถมปุ๋ยสั่งตัด 1 กระสอบ เพราะปุ๋ยสั่งตัดออกแบบมาได้ตรงกับค่าดินและพืชที่ปลูก ช่วยภาระของเกษตรกร ขณะที่รัฐบาลจะได้ข้อมูลค่าวิเคราะห์ดินทั่วประเทศ

และ 4. เป็นการส่งเสริมปุ๋ยสั่งตัดและเก็บข้อมูลว่าต้นทุนลดลงจริงหรือไม่ประสิทธิผลดีขึ้นหรือไม่และอาจจะมีผู้ประกอบการใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย

 

“ปุ๋ยสั่งตัดเป็นนโยบายที่เราคิดว่าสามารถเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับเรื่องปุ๋ยอินทรีย์สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ เราสามารถเทียบเป็นหน่วยตามมูลค่าเดียวกันและสามารถที่จะเลือกรับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยสั่งตัดใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีเดิมได้ นอกจากนี้เรามองว่า “เหมืองแร่โปแตช” น่าจะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าสำหรับประเทศแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่นการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านพรรคของเรามองว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปทำให้ทุกอย่างมีความโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริง รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ที่จะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน”

อย่างไรก็ตามนอกจากปัญหาปุุ๋ยแพงแล้ว ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตอันใกล้คือเรื่องของแหล่งน้ำ ซึ่งหลังจากจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ พรรคก้าวไกลมีแนวทางลดต้นทุนเรื่องน้ำโดยจัดสรรงบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทในการพัฒนาพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานให้สามารถมีพื้นที่ชลประทานหรือแหล่งน้ำเพิ่ม 4 ล้านไร่ต่อปี