svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“มนัญญา” มอบเงินเยียวยา-ที่ดิน ส.ป.ก. เกษตรกรอุทัยธานี

04 กุมภาพันธ์ 2566

“มนัญญา”’ รมช.เกษตรฯ มอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตรเมืองอุทัยธานี 86 ล้านบาท หลังประสบความเสียหายปี 65 กว่า 9.6 หมื่นไร่ พร้อมมอบหนังสือที่ทำกินพื้นที่ ส.ป.ก. 10 ราย

รายงานข่าว(4 ก.พ.2566) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 86 ล้านบาท มีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรจำนวน 240 คน เข้าร่วม ณ  เทศบาลตําบลสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

“มนัญญา” มอบเงินเยียวยา-ที่ดิน ส.ป.ก. เกษตรกรอุทัยธานี

นางสาวมนัญญา กล่าวในโอกาสนี้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ในปี 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรประสบอุทกภัยพิบัติด้านการเกษตร ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ วงเงินขอความช่วยเหลือ จำนวน 187.01 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติโอนเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน 86.22 ล้านบาท

ประกอบด้วยได้แก่ 1. ด้านพืช เกษตรกรได้รับเงินรวม 3,173 ราย วงเงิน 85,719,118 บาท 2. ด้านประมง เกษตรกรได้รับเงินรวม 19 ราย วงเงิน 108,856.50 บาท และ 3. ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับเงินรวม 22 ราย วงเงิน 393,740 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างขออนุมัติขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่ออนุมัติโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป

“มนัญญา” มอบเงินเยียวยา-ที่ดิน ส.ป.ก. เกษตรกรอุทัยธานี

สำหรับข้อมูลความเสียหายภัยพิบัติด้านการเกษตรในปี 2565 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีได้รายงานข้อมูล ดังนี้ 1. เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช 9,391 ราย พื้นที่เสียหายรวม 96,294.38 ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 16,901 ไร่ พืชไร่/พืชผัก 78,057.75 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 1,335.63 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 182,608,295 บาท

2. เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง 395 รายพื้นที่เสียหาย แบ่งเป็น พื้นที่ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน 385.25 ไร่ และพื้นที่ที่เลี้ยง ในกระชัง บ่อซีเมนต์ 1,825.50 ตารางเมตร วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 2,475,524.50 บาท และ 3. เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ 198 ราย สัตว์เลี้ยงตาย/สูญหาย 10,565 ตัว แบ่งเป็น สุกร 9 ตัว แพะ 38 ตัว แกะ 95 ตัว ไก่พื้นเมือง 8,105 ตัว ไก่ไข่ 693 ตัว เป็ดไข่ 1,545 ตัว เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ 75 ตัว ห่าน 5 ตัว และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย 354 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 1,935,720 บาท

“มนัญญา” มอบเงินเยียวยา-ที่ดิน ส.ป.ก. เกษตรกรอุทัยธานี

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการมอบเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว นางสาวมัญญา ยังได้มอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิจาก ส.ป.ก.4-01 จำนวน 10 ราย และการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรด้วย