เร่งเปิดอีก 4 ด่าน"เวียงจันทน์-หนองคาย" ดันค้าเพื่อนบ้านโต

02 ก.พ. 2566 | 03:00 น.

พาณิชย์ขอลาวเร่งเปิดอีก 4 ด่านชายแดน เวียงจันทน์-หนองคาย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากได้เข้าพบ นายพูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อขอเร่งรัดการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน โดยได้ คือการเปิด 1 ด่านท้องถิ่น และ 3 ด่านประเพณี ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ด่านท้องถิ่นท่าเดื่อ ตรงข้าม จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย  

 

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

ด่านประเพณีหนองดา ตรงข้าม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ  ด่านประเพณีบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม ตรงข้าม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านจุมพล และ ด่านประเพณีบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง ตรงข้าม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านม่วง ให้กลับมาเป็นช่องทางการค้าชายแดนหลังปิดช่วงการระบาดของโควิด-19 เกือบ 3 ปี ซึ่งในส่วนของด่านฝั่งไทยมีความพร้อมเปิดทันทีที่ สปป.ลาว พร้อมดำเนินการ

 

เร่งเปิดอีก 4 ด่าน\"เวียงจันทน์-หนองคาย\" ดันค้าเพื่อนบ้านโต

 

โดย นายพูขงฯ แจ้งว่า ขณะนี้อำนาจการเปิดด่านอยู่ภายใต้นครหลวงเวียงจันทน์ เพียงแต่ติดปัญหาในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการปฏิบัติงานและบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ทางนครหลวงเวียงจันทน์ จะเร่งเปิดด่านที่มีความพร้อมอย่างเร็วที่สุด

 

เร่งเปิดอีก 4 ด่าน\"เวียงจันทน์-หนองคาย\" ดันค้าเพื่อนบ้านโต

 

เพื่อให้ประชาชนสองประเทศได้กลับมาซื้อขายสินค้าตามปกติและต้อนรับการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวในทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันและในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

เร่งเปิดอีก 4 ด่าน\"เวียงจันทน์-หนองคาย\" ดันค้าเพื่อนบ้านโต

 

ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 1,790,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.44% ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,029,837 ล้านบาท ลดลง 0.26% และการนำเข้า 760,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.84% นอกจากนี้ ปัจจุบัน ไทยมีการเปิดด่านชายแดนแล้ว 80 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง โดยประเทศเพื่อนบ้านเปิด 72 แห่ง ไทยมีด่านชายแดนด้าน สปป.ลาว รวม 49 แห่ง ปัจจุบันด่านฝั่งไทยเปิดแล้ว 44 แห่ง ขณะที่ สปป.ลาว เปิด 36 แห่ง ในปี 2565 การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มีมูลค่า 260,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.1% คิดเป็นสัดส่วน94.7% ของการค้ารวมไทย-สปป.ลาว

 

เร่งเปิดอีก 4 ด่าน\"เวียงจันทน์-หนองคาย\" ดันค้าเพื่อนบ้านโต

 

โดยการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดหนองคาย ซึ่งติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ มีมูลค่า  86,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3% เป็นอันดับ 1 ของการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สามแล้ว จังหวัดหนองคายมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวม 101,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.9% โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป