svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมวิชาการเกษตร” จัดใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนฯการผลิตพืชภาคตะวันออก

01 กุมภาพันธ์ 2566

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จัดใหญ่ "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก" ชูความอลังการภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกล นำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก”

“กรมวิชาการเกษตร” จัดใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนฯการผลิตพืชภาคตะวันออก

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ตามที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ หารือกับรัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลไม้คุณภาพจากประเทศไทยที่ปลอดภัยจากสารเคมี

 

“กรมวิชาการเกษตร” จัดใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนฯการผลิตพืชภาคตะวันออก

 

พร้อมอำนวยความสะดวกในการค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม โดยไม่มีการตัดซีลตู้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในการส่งออกผลไม้ เฉพาะอย่างยิ่งในฤดูการส่งออกทุเรียนของภาคตะวันออกที่กำลังจะมาถึง

ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรภาคตะวันออกนี้ จะเน้นย้ำการเพิ่มมูลค่าการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกในการเป็น Product Champion ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนที่สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับภาคตะวันออกและประเทศไทย

 

สำหรับกิจกรรมและนิทรรศการภายในงาน ประกอบด้วย

1.“มหานครผลไม้ ส่งออกก้าวไกล ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ”เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ การดูลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่ มาตรฐานการผลิต GAP การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก่อนการส่งออก การรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุ GMP และ GMP PLUS การส่งออกผักผลไม้ตามพิธีสารไทย-จีนการตรวจสอบ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช การสุ่มตัวอย่างก่อนปิดตู้ และการให้บริการรับรองระบบ“E-phyto”

 

“กรมวิชาการเกษตร” จัดใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนฯการผลิตพืชภาคตะวันออก

2.“ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ กับนวัตกรรม BCG”เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ ปุ๋ยหมักเติมอากาศแหนแดงปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซา เห็ดเรืองแสงบีเอสไตรโคเดอร์มา ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยบีที

 

3.“ผลสัมฤทธิ์โครงการมองผ่านงานขยายผล”นิทรรศการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามฯ โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ จ.จันทบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ จ.ปราจีนบุรี และนิทรรศการการใช้ถ่านไบโอชาร์ในการเพิ่มผลผลิตดอกเห็ด

 

 

4.“ผักกระชับพืชท้องถิ่นอนาคตไกลในภาคตะวันออก”เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับผักกระชับ

5. “พืชผักหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์” แบบจำลองการผลิตผักหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชผักสลับตระกูลในแปลงปลูกเดิม ชนิดศัตรูพืชในพืชผักแต่ละตระกูล และการจัดการศัตรูพืชผักอินทรีย์ และข้อกำหนดการตรวจรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ Organic Thailand

“กรมวิชาการเกษตร” จัดใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนฯการผลิตพืชภาคตะวันออก

6. “พ.ร.บ. ควบคุมยางกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” พระราชบัญญัติควบคุมยางต่อการพัฒนายางด้านต่างๆ

7. พืชไร่เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์แปรรูปพันธุ์และการจําแนกพันธุ์มันสําปะหลัง ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลัง เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังครบวงจร การผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาด ระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชไร่เศรษฐกิจโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง และสาธิตการวัดการกักเก็บคาร์บอนและไนตรัส ตามนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก

“กรมวิชาการเกษตร” จัดใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนฯการผลิตพืชภาคตะวันออก

8. "ไผ่" พืชทางเลือกใหม่ เพื่ออนาคตเกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก”การผลิตไผ่ครบวงจรระยะปลูก การใส่ปุ๋ย การชุบสารฟอกขาวของหน่อไผ่ สายพันธุ์ไผ่และการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไผ่ การทำถ่านไผ่อัดแท่ง

9. “แมลงกินแมลงวิถีแห่งความสมดุลของระบบนิเวศ” การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช รู้จักแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงห้ำ แมลงเบียน)

10.“เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและยั่งยืน”นิทรรศการพืชทุเรียนพื้นเมืองที่มีศักยภาพ 10 สายพันธุ์ เทคนิคการเสียบยอดทุเรียน เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน Zero waste จากเปลือกและเมล็ดทุเรียน การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยวิธีผสมผสานร่วมกับการใช้น้ำชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีทาแผลที่ต้นทุเรียนนิทรรศการมังคุด เทคนิคการเสียบยอดมังคุด การแต่งกิ่ง การผลิตมังคุดหูเขียว การแก้ปัญหาฟอสฟอรัสตกค้างในดิน และ Zero waste จากผลและเปลือกมังคุด

“กรมวิชาการเกษตร” จัดใหญ่ งานวันถ่ายทอดเทคโนฯการผลิตพืชภาคตะวันออก

11.โรงเรือนอัจฉริยะ”เพื่อเกษตรยุคใหม่โดยระบบควบคุมสมองกลฝังตัวถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ควบคุมสภาวะอากาศอัตโนมัติในโรงเรือนอีแวปสมการควบคุมที่สอดคล้องตามหลักเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวอีกว่า ในงานมีการเสวนาวิชาการ “มหานครผลไม้ ส่งออกก้าวไกล ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ” โดยมีผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและเกษตรกร GAP ดีเด่นภาคตะวันออกเข้าร่วม พร้อมด้วยการเสวนา“ปลูกมันสำปะหลังให้ได้กำไรในช่วงวิกฤตโรคระบาดและปุ๋ยราคาแพง”โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรมวิชาการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการและยังได้รับแจกปัจจัยการผลิตได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ทุเรียนปุ๋ยหมักเติมอากาศด้วย ซึ่งเกษตรกร และผู้สนใจ สามาาถเข้าชมเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  คาดงานนี้จะมีเกษตรกรร่วมงานกว่า 600 ราย